:: Длъжност

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА
НА ЗДРАВНИЯТ МЕДИАТОР

 

 

 

Място в „Националната  класификация на професиите и длъжностите”

 Клас: 3

Подклас, група: 325

Приложени специалисти в здравеопазването

Единична група: 3253

Здравни работници в общности

Длъжност: 3253 3001

Здравен медиатор

I. Общи изисквания

Образование

Средно образование

Квалификация

Завършен специализиран курс за здравен медиатор, одобрен от МЗ или диплома (сертификат) от Медицински колеж

Езикова подготовка

Владеенето на ромски/турски език е препоръчително

Допълнителни изисквания

Познаване на здравното, на социалното законодателство и на съответните политики на Р.България

Характеристика на изпълняваната длъжност

Посредничи в процеса на осигуряване на достъп до здравни услуги на представители на уязвими малцинствени групи

II. Основни задължения

 

А) Работа с клиенти:

Ø  Запознаване и формулиране не проблема;

Ø  Оценка на затрудненията за достъп до съответните улуги и разработване на план за работа по случая;

Б) Подпомагане на процеса на достъп до услуги в сферата на здравеопазването за хора, нуждаещи се от здравна помощ:

Ø Помага (придружава, информира, разяснява) при контактите между ОПЛ и/ или други медицински специалисти и пациента;

Ø  Извършва патронаж на рискови семейства, бременни и млади майки.

В) Помощ при комуникациите със Здравноосигурителната каса:

Ø  Здравният медиатор предоставя информация за необходимостта и значението на услугите, които предоставя НЗОК, и помага при попълването на нужната документация;

Ø  Информира и разяснява какви са правата и задълженията на пациента;

Г) Помощ при комуникациите с Отдела за социално подпомагане, Агенцията за закрила на детето и Комисията за защита от дискриминация:

Ø Медиаторът осигурява информация за функционирането на тези институции и улеснява достъпа на клиентите до тях;

Ø  Медиаторът сезира съответните институции за нарушени права (детски, социални и правата на човека);

Д) Здравно образование и профилактика на населението:

Ø  Консултира целевата група по проблемите на семейното планиране и репродуктивното здраве;

Ø Обяснява ползата от ваксинациите и имунизациите;

Ø  Съветва по отношение на принципите на обща хигиена  и основните здравни проблеми;

Ø  Предоставя информация за здравословен начин на живот;

Ø  Работи съвместно с РЗИ и съдейства при изпълнение на програмите им;

Допълнителни задължения

А) Изготвя редовни доклади с препоръки пред съответните институции (РЗИ и общинска администрация);

Б) Участва в реализацията на Национални здравни програми, в „Здравна стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства” и в изпълнение на регионални здравни политики;

В) Води единен регистър на поетите случаи и предоставя отчети за дейноста си на НМЗМ;

Задължения за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Ø  Да е инструктиран относно Закона за здравословни и безопасни условия на труд, както и наредбите по прилагането му съобразно длъжността.

III.Права и професионално развитие

Правомощия

Ø  Да получава своевременно необходимите указания от прекия си ръководител за изпълнение на възложената работа;

Ø  Да му бъде предоставено работно място в помещение, отговарящо на санитарно-хигиенните изисквания, както и работно оборудване (компютър, телефон, принтер и интернет връзка), както и достъп до цялата информация, необходима за изпълнение на служебните му задължения;

Професионално развитие

Участия в обучения за повишаване на квалификацията.

IV. Критерии за оценка на изпълнението на работата

 

Ø  Спазва трудовата дисциплина; 

Ø Изпълнява указанията и задачите възложени му от прекият ръководител качествено, срочно и професионално;
© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net