:: Етичен кодекс

ЕТИЧЕН КОДЕКС

на Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори”
Въведение


Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори” е учредено на 27 април 2007 г. в гр. София. Много усилия и средства бяха вложени за институционализирането на професията „здравен медиатор” в България, не само от представители на НПО, донорските организации, държавните институции, медицинските специалисти, но най-вече от самите здравни медиатори и активни граждани. Утвърждаването на професията “здравен медиатор” е мисия, която продължава. Спазването на Етичния кодекс ще укрепи духа на Сдружението и ще повлияе за изграждането и запазването на безспорния авторитет на професията. 

Този документ се основава и е тясно обвързан с:

 Длъжностната характеристика на здравния медиатор;

 Националния класификатор на професиите в Република България;

 Закона за здравето в Република България и националните здравни програми;

 Здравната стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства.


Раздел I - Общи положения

 

Чл. 1. (1) Етичният кодекс определя етичните норми и правилата за поведение, които здравните медиатори като членове на Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори” следва да спазват. 

 (2) Кодексът има за цел да повиши общественото доверие в професионализма и морала на здравните медиатори, както и да издигне престижа на Сдружението, което те представляват.  

Чл. 2. (1) Дейността на здравните медиатори се осъществява при спазване на принципите на законност, лоялност, честност, безпристрастност, компетентност, политическа неутралност, отговорност, зачитане на личността и отчетност.

(2) Законност – здравните медиатори изпълняват служебните си задължения при строго спазване на Конституцията и законите на Република България и съобразно установените вътрешни правила.

(3) Лоялност – здравните медиатори съдействат за провеждането на държавната политика и в частност – политиката на ресорните министерства, като се основават на принципите на правовата държава.

(4) Честност – здравните медиатори, в зависимост от функциите, които изпълняват, осъществяват действия, предлагат и взимат решения, водещи до елиминиране на произвола и укрепване на доверието в държавните институции.

(5) Безпристрастност – здравните медиатори извършват дейността си обективно и добросъвестно, като се стремят обективно да анализират и оценяват всички факти и обстоятелства, свързани с работата им, без да допускат влияние на собствени или чужди интереси.

(6) Компетентност – здравните медиатори извършват дейността си, като използват и прилагат знанията и опита, които притежават, и непрекъснато повишават нивото на професионалната си квалификация и работа в интерес на гражданите.

(7) Политическа неутралност – здравните медиатори не допускат в своята работа да бъдат повлиявани от политически пристрастия.

(8) Отговорност – здравните медиатори следват поведение, което не накърнява престижа на държавната институция, в която работят, не само при изпълнение на служебните си задължения, но и в своя обществен и личен живот.

(9) Зачитане на личността – при изпълнение на служебните си задължения здравните медиатори се отнасят възпитано и толерантно към религиозната, социалната, етническата, културната, сексуалната принадлежност на личността, като зачитат правата и достойнството на личността и не допускат прояви на дискриминация.

(10) Отчетност и прозрачност– здравните медиатори не само осъществяват своята дейност, но и отчитат редовно резултатите от извършената работа в писмен вид, съгласно изискванията на работодателя.


Раздел ІІ - Отношения между членовете на Сдружението 


Чл.3. Членовете на Сдружението са длъжни да отстояват мисията, принципите и моралните норми на организациятакакто и да съдействат за реализирането на политиките й.

Чл. 4. Членовете на Сдружението, подпомагат ръководството му с висок професионализъм, безпристрастност и активност при разработването и провеждането на политиките на Сдружението, както и при изпълнението на решенията, взети от ръководството.  

(1) Когато правят предложения пред ръководството на Сдружението, здравните медиатори предоставят цялата информация, отнасяща се до вземането на конкретното решение.

(2) Здравните медиатори, членове на организацията, поставят пред ръководството на Сдружението открито и честно проблемите, с които се сблъскват в процеса на работа или при изпълнението на възложените им задачи, като се консултират с ръководството с цел разрешаването им.

Чл. 5. Членовете на Сдружението се задължават активно да участват в инициативите му, организирани на местно, национално или международно ниво. 

(1) Членовете на Сдружението са длъжни да се отзовават своевременно при необходимост и да осигуряват достъпна и бърза комуникация чрез електронна или телефонна връзка.

(2) Системните отсъствия (освен по основателна причина) от мероприятия на Сдружението, неосигуряване на телефонна или електронна връзка не се толерират и ще бъдат считани за проява на неуважение и липса на интерес към работата на Сдружението, което би могло да доведе до самоизключване/ изключване. (При промяна на телефонен номер или адрес на електронна поща до 5 дни членовете на Сдружението са длъжни да подадат информация за нови координати или да обяснят причината за отсъствието на комуникация).

Чл. 6. Членовете на Сдружението се задължават да популяризират дейността му, да изтъкват достойнствата и предимствата му, като се стараят да издигат и подкрепят авторитета, както на организацията, така и на професията ”здравен медиатор”. 

(1) Уронването на престижа на Сдружението в публичното пространство, разпространяването на невярна информация, която би навредила на имиджа му или на имиджа на нейни членове, автоматично води до изключване на член/ове с решение на Управителния съвет. 

(2) Здравните медиатори, членове на Сдружението, не трябва прикриват професията си при изпълнение на други служебни задължения и при публични мероприятия. При участие в местни, национални и регионални срещи здравните медиатори трябва да се представя като такива.

(3) Членовете на Сдружението могат да изказват становища от негово име или да представят позицията му в публичното пространство само след предварително съгласуване на информацията с Управителния съвет.

Чл. 7. Членовете на Сдружението се задължават да съдействат и при необходимост/ възможност да участват активно в дейности, свързани с кандидатстване и реализиране на проекти и осигуряване на партньорства на местно, национално и международно ниво.

Чл. 8. За да изпълняват професионално задълженията си, членовете на Сдружението обменят информация за служебни цели, като използват форума в интернет сайта www.zdravenmediator.net. Насърчава се обмяната на опит, готовността да се предават знания и опит, ако колегите се нуждаят от тях. Право на достъп до форума получават само членове на Сдружението. Достъпът се осигурява от Председателя на Сдружението.

 

Чл. 9. Членовете на Сдружението се задължават, когато ползват платен или неплатен отпуск, да уведомяват своевременно в писмен вид председателя на Сдружението за периода, в който ще отсъстват от работа (чрез форума на сайта или чрез електронна поща). 

Чл. 10. Членовете на Сдружението се задължват да заплащат редовно членския си внос. В случай на незаплащане до 31 декември на всяка календарна година, ще бъде изпращано предупреждение. В случай на незаплащане на членския внос в продължение на 2 години, съответният член на Сдружението се самоизключва от организацията.

Чл. 11. (1) Членовете на Сдружението се задължават да подават сигнали до ръководството му при възникнали проблеми с цел предотвратяване на конфликти и избягване на ситуации, в които би могъл да бъде накърнен авторитета на професията или на организацията. 

(2) Членовете на Сдружението се задължават да информират ръководството му за значими явления и тенденции, важни за нейното развитие.

Чл. 12. Приемът на нови членове в Сдружението се осъществява чрез подаване на писмено заявление до председателя на Сдружението. Решението се взима от Управителния съвет на организацията.


Раздел ІIІ - Отношения между здравните медиатори, общопрактикуващите лекари и здравните специалсити


Чл. 13. Здравният медиатор работи в тясна връзка (като посредник между лекар и пациент) с общопрактикуващи лекари и други медицински специалисти. Здравният медиатор насърчава пациента да следва с точност лекарските предписания и съвети.

Чл. 14. Здравният медиатор трябва да се въздържа от действия или коментари, които биха уронили честта и достойнството както на лекарското съсловие, така и на пациента.

Чл. 15. Здравният медиатор трябва да уведомява своевременно лекарите и съответно други отговорни лица и институции за всякакви промени и обстоятелства, които могат да застрашат здравето на пациента.

 

Раздел ІV - Отношения между здравния медиатор, работодателите на здравния медиатор и институциите


Чл. 16. Сдружението насърчава здравните медиатори, членове на организацията, да се отнасят професионално и етично към задълженията си в общината и на работното си място, съгласно изискванията на работодателя. 

Чл. 17. Здравният медиатор трябва да се старае да координира задълженията си към Сдружението и към общината, без да се създават трудности и за двете страни. Здравният медиатор е длъжен да информира работодателя си за целите, принципите и историята на Сдружението. 

Чл. 18. Сдружението насърчава здравните медиатори да предават редовно и навреме отчетите си за извършена работа на преките си ръководители, да не отсъстват без причина и да съдействат винаги, когато е необходимо, съгласно задълженията и отговорностите, заложени в длъжностната характеристика на здравния медиатор.

Чл. 19. Здравният медиатор изпълнява задълженията, описани в длъжностната му характеристика и не позволява да бъде използван и задължен да изпълнява дейности, които нямат нищо общо с професията на здравния медиатор. (В случай на подобен проблем да бъде потърсена помощ от ръководството на Сдружението).


Раздел V - Отношения между Здравните медиатори и клиентите 


Чл. 20. Най-важната и първостепенна отговорност на здравния медиатор е към клиента: 

 

(1) Здравният медиатор трябва да работи с клиента, като използва максимално своите професионални умения и знания. Той не може да използва връзките си с клиента за собствена облага.

(2) Здравният медиатор не трябва да работи или да спомага по никакъв начин за каквито и да било форми на дискриминация, основаваща се на раса, пол, сексуална ориентация, възраст, религия, националност, семейно положение, политически пристрастия, умствен или физически недъг или други лични характеристики, състояния или статус. 

(3) Здравният медиатор трябва да търси съвет и консултация от колеги винаги, когато такава консултация е в интерес на клиента.

(4) Здравният медиатор трябва да уважава тайната на клиентите и да държи в конфиденциалност всякаква информация, получена в хода на работата си. 

 

Раздел VI - Компетентност и професионално развитие


Чл. 21. Здравният медиатор трябва да се старае да постигне и поддържа висок професионализъм при изпълнение на своите професионални задачи и функции:

(1) Здравният медиатор трябва да приема задачи и да поема отговорности само при наличие на съответната компетентност или възможността на придобиване на такава.

(2) Здравният медиатор не трябва да дава погрешна или подвеждаща информация за своята квалификация, образование, опит или връзки и контакти.

(3) Здравният медиатор не трябва да позволява нейните или неговите лични или други проблеми да се отразяват на професионалната преценка и изпълнението на трудовите му задачи.


Раздел VII - Мерки по прилагане на Етичния кодекс


Чл. 22. Етичният кодекс подлежи на задължително спазване от всички здравни медиатори и ръководни длъжностни лица в Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори”. Всяко нарушение на установените от Етичния кодекс правила ще бъде разглеждано от Управителния съвет и от Етичната комисия индивидуално и след обсъждане ще бъде взимано съответното решение. 

Чл. 23. Този кодекс следва да се доведе до знанието на всички членове на Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори” за сведение и изпълнение, като запознаването с неговото съдържание се удостоверява лично от всеки член чрез подпис.


Преходни разпоредби
/h4>


§ 1. Настоящият Етичен кодекс влиза в сила от датата на утвърждаването му.

§ 2. Етичният кодекс е утвърден от председателя на Сдружение на „Национална мрежа на здравните медиатори”.

§ 3. Запознаването с разпоредбите на Етичния кодекс следва да се извърши в едномесечен срок от утвърждаването му.

© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net