:: Устав на Мрежата

Устав на Сдружение “Национална мрежа на здравните медиатори”
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Настоящият устав урежда основните устройствени правила на сдружението, организацията на неговата дейност, правата, задълженията, отговорностите на неговите членове и на органите му за управление при осъществяването на дейност в обществена полза.
 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net