:: Обучителни програми

Обучителна програма: “Здравен медиатор”

1. Въведение:

1.1. Програмата цели да подобри достъпа на уязвимите групи до системата на здравеопазване, както и способностите на системата да решава здравните проблеми на тези общности.
Реализацията на тази обучителна програма за придобиване на професионална квалификация „здравен медиатор” ще подпомогне процеса на посредничество между уязвимите групи и отговорните здравни институции и по този начин ще се постигне равен достъп до здравни услуги за всички граждани на РБългария.

1.2. За придобиване на Удостоверение за професионална квалификация (Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издадени от Висшите училища, Приета с ПМС №215 от 12.08.2004, обн., ДВ, бр. 75 от 28.07.2004 в сила от 27.08.2004 година)

2. Общо описание на програмата:

2.1. Ръководител на обучителният екип: проф. Мартин Руснак, д.м.н.

2.2. Консорциум реализиращ програмата: CEEN Economic Project and Policy Consulting GmbH, Австрия, Centre for Social Practices (CSP), България и European Consultants Organisation (ECO), Белгия

2.3 Одобрена: от Управителен Комитет по Национална програма ФАР 2003, по проект „Образователна и медицинска интеграция на уязвимите малцинствени групи със специален фокус върху ромите - Компонент 03: Здравеопазване”

2.4 Преподавателски екип: д-р Мая Младенова, д-р Десимира Велкова, д-р Рени Михайлова, д-р Светозар Василев, д-р Стефан Панайотов и Елена Марушякова д.н, Йонко Грозев, Бранислав Руснак, д-р Александра Бражинова и Лилия Колова.

2.5 Специалност и професионална квалификация:
Завършилите програмата придобиват професионална квалификация “здравен медиатор” и могат да работят в общински администрации, както и в индивидуални и групови медицински практики, РЗИ или към неправителствени организации.
Професията „Здравен медиатор” е в Единична група 3222 - Здравни инспектори, Код на длъжността: 3222-3002, Код НКП 96 - Националната класификация на професиите и длъжностите.

2.6. Компетенция:
Преминалите през програмата придобиват умения да посредничат на пациенти при формулиране на техните здравни потребности, при получаване на здравни услуги и при следването на лекарските препоръки и предписания.
Завършилите програмата ще имат умения и знания да:
• Работят с клиенти със здравни проблеми, които имат затруднения при получаването на здравни услуги.
• Подпомагат процеса на достъп до услуги в сферата на здравеопазването.
• Подпомагат връзката на клиента със здравноосигурителната каса.
• Оказват помощ при комуникациите с отдела за социално подпомагане, агенцията за закрила на детето и комисията за защита от дискриминация.
• Организират и провеждат мероприятия за предоставяне на знания в областта на здравеопазването, както и участват в програми за здравословен начин на живот и профилактика на населението.


2.7. Преминалите курса на обучение, придобиват базисни знания и умения в следните области:
• Социално значими заболявания;
• Репродуктивно здраве;
• Комуникация. Решаване на конфликти и застъпничество;
• Психология на взаимодействието;
• Оценка на потребности, ангажиране на пациента, семейството и човешката среда, организиране на индивидуализирана дългосрочна подкрепа;
• Лидерство, работа в екип;
• Програми за обществено здраве и обратна връзка: оценка на програми, здравен мениджмънт и информационни системи;
• Здравна политика;
• Нормативни документи, уреждащи здравното обслужване;
• Права на пациентите.2.10 Процедура за прием
Приемът в програмата се извършва по следната процедура:
• Подаване на документи: автобиография, диплома за завършено средно образование, мотивационно есе на тема „Защо искам да работя като здравен медиатор”, препоръка от работодател или/ и неправителствена организация и подписан ангажимент, че има възможност да участва през цялото време на обучението.
• Събеседване с трима членове на оценителната комисията.

2.11 Процедура за завършване на програмата
Студентите завършват програмата и получават Свидетелство за професионална квалификация след успешно положен финален изпит.

3. Структура на програмата:
Програмата е с хорариум 240 академични часа, от които 220 аудиторни и 20 часа самостоятелна работа (задачи за извънаудиторна подготовка).

Предлага се като интензивнен курса на обучение, разпределен в пет сесии, съдържащи общо девет модула.

3.1Тематични модули и включените в тях курсове:

Модул 1: Законодателство и правна рамка на здравеопазването в България
1. Здравна реформа и здравна политика в България.
2. Законодателство, регулиращо здравните грижи в България.
3. Здравно-осигурителна система. Част 1 – Принципи и организация на работа.
4. Здравно-осигурителна система. Част 2 – Законова и нормативна база.
5. Ползване на здравното законодателство в работата по случаи (практическо упражнение).
Продължителност: 24 академични часа.

Модул 2: Системата на здравни услуги в България
1. Здравна система. Проблеми при достъпа до здравни услуги.
2. Работа по случай: приложение на знанието в практиката.
3. Системата за здравно осигуряване: принципи и организация.
4. Работа по случай: приложение на знанието в практиката.

Продължителност: 10 академични часа.

Модул 3: Права на пациента
1. Здравето като човешко право.
2. Права на пациента в законодателството.
3. Основни препятствия пред упражняването на правата на пациента.
4. Права на пациента и застъпничество.

Продължителност: 10 академични часа.

Модул 4: Здраве и здравни проблеми. Основна здравна информация за медиаторите.
1. Здраве. Болест. Основна медицинска терминология.
2. Анатомия и физиология на човешкото тяло.
3. Сексуалност: полова система и нейното развитие.
4. Инфекциозни и неинфекциозни заболявания. Генетични болести.
5. Инфекциозни болести: разпознаване, насочване и проследяване на лечението. Роля на здравния медиатор.
6. Хронични болести: социално значими хронични заболявания, разпознаване, насочване и подпомагане на лечебния процес - ролята на здравния медиатор.
7. Полово предавани болести: ХИВ, СПИН, сифилис, гонорея.
8. Семейно планиране. Роля на контрацепцията и използването на контрацептиви.
9. Рисково поведение и здраве.
10. Работа по казус. В рамките на това упражнение студентите получават случай за практическа работа и упражняват получените знания.
11. Физическо здраве и психично здраве: роля на развитието за емоционалния живот и здраве. Стигма, маргинализация и социална изолация. Насилието в семейството.
12. Психични болести: чести и тежки психични болести, разпознаване, влияния върху качеството на живота и роля на здравния медиатор за осигуряване на адекватна помощ.
13. Заключителна част: обобщение на наученото, коментари и въпроси.
14. Основни умения за разпознаване на основни симтоми на значими заболявания. Част 1 – физическо и психично здраве.
15. Основни умения за разпознаване на основни симптоми на значими заболявания. Част 2 – репродуктивно здраве.
16. Репродуктивно здраве: работа с родители, деца и училища по въпросите на сексуалността и репродуктивното здраве.
17. Национални програми по въпросите на репродуктивното здраве. Роля на здравните медиатори за приложението им в ромската общност.
18. Мобилни единици и роля на здравните медиатори за ползването им в ромската общност.

Продължителност: 60 академични часа.

Модул 5: Здраве и междукултурни различия
1. Сложност и характеристика на човешките взаимоотношения
2. Права отговорности и задължения
3. Дискриминация и толерантност
4. Стереотипи
5. Принципи и модели за работа в междукултурна среда. Самоосъзнаване.
6. Ценността на човешкия живот и здравето в различните култура.
7. Вярвания за болестите, боледуването и лечението. Традиционни лечебни практики и методи в отделните етически общности.
8. Форми за организиране на групи.

Продължителност: 30 академични часа

Модул 6: Общуване и застъпничество
1. Общуването: фактори, влияещи върху процеса на общуване, комуникативни бариери.
2. Основни правила в общуването: активно и пасивно слушане.
3. Техники за ефективно общуване.
4. Умение за задаване на въпроси. Добри и лоши въпроси.
5. Невербалната комуникация.
6. Междукултурни взаимодействия и общуване.
7. Конфликти, нагласи, типове конфликти.
8. Застъпничество: определение, стратегии.

Продължителност: 24 академични часа.

Модул 7: Работа по случай
1. Работа по случай: въведение. Работа по случай, координиране.
2. Оценка на индивидуалните потребности на клиента и на рисково здравно поведение.
3. Индикации за приемане в програмата за здравно посредничество. Ангажиране със случаи и планиране на грижите.
4. Разработване на индивидуален план за работа. Интервенции.
5. Екипен подход и екипна работа.

Продължителност: 20 академични часа.

Модул 8: Професионална роля на здравния посредник
1. Професионалната роля на здравния медиатор.Мисия на здравния медиатор. Цикъл на работата с индивидуалния клиент (приложение на наученото в блока за координиране на случай).
2. Професионална роля на здравния медиатор: работа с организации и институции.
3. Професионална роля на здравния медиатор: организация и администриране на работното място. Отчетност.Супервизия.

Продължителност: 10 академични часа.

Модул 9: Лидерство и работа в екип
1. Изследване на личния опит на участниците с лидерството. Лидерството като предмет на изучаване от здравните медиатори. Въведение и определения.
2. Технологии на лидерството: формиране на екип и работа в екип. Лидерство чрез интерпретация и удържане.
3. Технологии на лидерството: посредничество при конфликти, формиране на коалиции, водене на преговори.
4. Технологии на лидерството: "учещата се организация".
5. Проблематика на лидерството в организацията: злоупотреба и неправилна употреба, дисквалификация на лидерството, отклонения от работната задача.
7. Заключителна сесия: анализ на работата в семинара. Обратна връзка от участниците и преподавателите.

Продължителност: 30 академични часа.


Модул 9a: Подготовка и управление на проекти
1. Изготвяне на проект.
2. Планиране на проект.
3. Идентифициране на продуктите.
4. Обособяване на задачите и дейностите.
5. Изготвяне на график.

Продължителност: 12 академични часа.
© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net