:: Новини

Мрежата участва в кръгла маса от партньорски проект за разпознаване на заплахата - трафик на жени с цел сексуална експлоатация
12.06.2024 zdravenmediator.net
Като партньор по проект I Rise, too: Овластяване на жените и момичетата от ромските махали за разпознаване на трафика на хора с цел сексуална експлоатация като форма на насилие, основано на пола, представители на НМЗМ участваха в заключителна кръгла маса на 7 юни в София съвместно с водещите експерти на фондация Дигнита. По време на срещата бяха представени анализи, базирани на теренни проучвания в ромски общности в Казанлък и в Нови пазар.
ЗДРАВНИ МЕДИАТОРИ УЧАСТВАХА В ПЪРВИЯ ЕТАП НА ИНИЦИАТИВАТА „НАШИТЕ ОБЩИ ЦЕННОСТИ“
10.05.2024 zdravenmediator.net
През октомври 2023 г. Национална мрежа на здравните медиатори започна изпълнението на инициатива "Нашите общи ценности! Повишаване на способността за разбиране на основните ценности на ЕС сред ромски общности.“, Фонд „Действие“ в рамките на проект „Права и ценности“, финансиран от Европейския съюз и Фондация „Институт Отворено Общество“. Екипът на проекта включва Диляна Дилкова и Цвета Петкова, Иванка Абаджиева и проф. Майя Грекова.
ЗАВЪРШИ ОБУЧЕНИЕТО НА 32 НОВИ ЗДРАВНИ МЕДИАТОРИ
15.04.2024 zdravenmediator.net
На 14 април 2024 г. приключи успешно обучението за придобиване на


професионална квалификация „здравен медиатор“ на випуск 2024 г.

Обучението се организира от Факултета по обществено здраве на Медицинския университет-София, съвместно с Национална мрежа на здравните медиатори.


ПОКАНА за предоставяне на оферти за избор на експерт-юрист
29.11.2023 zdravenmediator.net
Изготвяне на Правен анализ за представяне на препоръки за регулаторни промени с цел подобряване на предоставянето на услуги със специален фокус върху уязвимите групи в процеса на прилагане на националните здравни политики на централно и местно ниво по проект BGLD-1.006-0001 „Здравеопазване за всички“
ПРОГРАМА НА ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ЗА ЗДРАВНИ МЕДИАТОРИ „ИНИЦИАТИВА ЗА ЗДРАВЕ И ВАКСИНОПРОФИЛАКТИКА“
30.10.2023 zdravenmediator.net
ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ЗА ЗДРАВНИ МЕДИАТОРИ
„ИНИЦИАТИВА ЗА ЗДРАВЕ И ВАКСИНОПРОФИЛАКТИКА“

30 НОЕМВРИ - 2 ДЕКЕМВРИ 2023 ГОДИНА

ПОД ПАТРОНАЖА НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ КЪМ 49-тоНАРОДНО СЪБРАНИЕ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
 
:: Снимки от галерията
Международна работна среща в Братислава - европейска програма за партньорство в общността на ГлаксоСмитКлайн - Подобряване на здравния статус на ромските общности в Централна и Източна Европа, проект „Заедно за по-добро здраве – за нас, от нас“, изпълняван от Мрежата на здравните медиатори.
 Този сайт е изработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Изложените в него становища са лично мнение на партньорите по проект "Здравна промоция и оптимизиране на профилактичните програми по майчино и детско здравеопазване - EuropeAid/122909/D/SV/BG" и следователно по никакъв начин не отразяват официално становище на Европейската комисия.


Национална мрежа на Здравните медиатори

Предисторията на Националната мрежа на Здравните медиатори започва през 2001 г., когато в България се заговори за сериозните проблеми в областта на здравеопазването и особено за затруднения достъп на малцинствата до системата на здравни услуги. Това води до трайни увреждания на здравето, проблеми с диагностициране на заболявания, които са сравнително лесно разпространявани - като туберкулоза и др., детска и майчина смъртност, ниско имунизационно покритие, предпоставка за възникване на епидемии. Очертава се тревожна картина на здравния профил на уязвимите групи.
Въвеждането на професията на здравния медиатор беше нов и непознат модел за България, който адресира проблемите, свързани с достъпа до здравни и социални услуги сред групите в неравностойно положение в българското общество.
През годините професията се разви от пилотна неправителствена дейност до държавна политика – от 2007 г. здравните медиатори се назначават от общините със средства, отпуснати от държавния бюджет. На 23 април 2007 г. в гр. София беше учредено Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори“. Постоянните усилия на членовете на мрежата и успешната работа на здравните медиатори на терен доведоха до превръщането на Мрежата в най-голямата неправителствена организация в България, чиито членове ежедневно работят на терен, сред уязвимите общности.
Учредители на Националната мрежа на здравните медиатори са:
- здравни медиатори
- лекари специалисти
- общопрактикуващи лекари и медицински сестри, които обслужват групи в неравностойно положение
- обучители на здравните медиатори
- експерти по проблемите на интеграционните политики
- експерти и специалисти в областта на общественото здраве
- съмишленици и граждани, които подкрепят въвеждането на фигурата на здравния медиатор

Ресурси:
- Разработени са обучителни програми от мултидисциплинарен и високо квалифициран екип за провеждане на обучения.
- Обучен медицински персонал от ромски квартали за работа в мултиетническа среда - детайлно запознати със социално-значимите заболявания на ромите ОПЛ.
- Система за информиране и обмяна на информация за решаване на казуси между здравните медиатори.
- Подкрепящи национални и местни институции.

Основни цели на Националната мрежа на здравните медиатори са:
- Подпомагане и улесняване достъпа до здравни и социални услуги за всички, които са в неравностойно положение.
- Подобряване на качеството на здравните и социалните услуги в България.
- Повишаване на здравната култура на етническите малцинства в неравностойно положение.
- Повишаване на информираността на гражданите по отношение на здравната система.
- Развиване и утвърждаване на европейските практики и подходи за улесняване достъпа до здравни услуги за групите в неравностойно положение.
- Създаване и развиване на нови, по-качествени услуги в областта на медиаторството и
предоставянето на здравни услуги.
- Обмен на опит между здравните медиатори в цялата страна.
- Повишаване на капацитета и уменията на здравните медиатори.
- Участие в изграждането на гражданското общество, демократизация и прозрачност в дейността на централните и местните органи на управление, чрез осъществяване на граждански инициативи и сътрудничество с държавни институции, местни и регионални власти.

Национална мрежа на здравните медиатори обединява над 200 членове, предимно здравни медиатори, обучени и сертифицирани от Медицински университети и Министерство на здравеопазването.
Здравните медиатори работят сред уязвими общности с различни рискови групи, владеят ромски/турски/влашки език, познават здравното и социалното законодателство, специфичните проблеми на общността, в която работят и живеят, имат изградени добри партньорски взаимоотношения с местните здравни и социални институции, РЗИ, медицински специалисти и социални центрове, работещи в общността.
Проектите на Националната мрежа на здравните медиатори са насочен към:
-Повишаване на нивото на имунизациите сред уязвимите общности, участие в национални кампании за извънредни имунизации.
-Подобряване на достъпа до здравни и социални услуги чрез активното посредничество на здравния медиатор.
-Подобряване на взаимоотношенията между лекари и пациенти от уязвими общности.
-Повишаване на здравната култура и информираността на населението по важни за общността въпроси чрез работа по индивидуални случаи и работа с групи (здравно-информационни срещи с лекари-специалисти, здравни институции, РЗИ).
-Застъпнически действия за осигуряване на безплатни прегледи за здравно-неосигурени бременни жени и млади майки.
-Застъпнически действия при неправомерно взимане на такси за прегледи.
-Координация на профилактични прегледи с мобилни здравни кабинети – предварително информиране и мотивиране на населението.

Избор на здравни медиатори
С цел осигуряване на устойчивост и следване на установените добри практики в процеса на подбор на здравни медиатори, както и за гарантиране на прозрачност и публичност на избора, Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори” e разработило правила за избор.

1. Обявяване на конкурс за избор на здравен медиатор с поне четиринадесет работни дни за набиране на кандидатури, който да бъде оповестен от местни медии, НПО и др. като се отдели особено внимание на информирането на местните ромски общности, сред които ще работи здравният медиатор. Обявата се качва и в интернет-сайта на съответната община.

2. Критерии за избор на здравен медиатор:
- Завършено средно образование
- Принадлежност към общността, в която ще работи
- Добро познаване на проблемите на общността и съпричастност
- Владеене на езика/езиците на общността
- Много добри комуникативни умения
- Умения за работа с комютър - MS Word, Internet, електронна поща
- Предимства: познания и/ или опит в социалната и здравната сфера

3. Сформиране на комисия за избор на здравен медиатор, в която участват::
- Представител/и на общината
- Представител на РЗИ (по възможност)
- Общопрактикуващ лекар и/ или друго медицинско лице (по възможност)
- Представител/и на Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори”
- Представител на местната уязвима общност

4. Изборът на здравен медиатор се осъществи на два етапа (в един ден):
I етап – преглед на представените от кандидатите документи: автобиография, диплома за средно образование, мотивационно писмо и др. документи (по преценка на общините).
II етап – провеждане на интервюта с одобрените на първи етап кандидати (съставът на комисията за интервюиране на кандидатите е описан по-горе).

Управителен съвет на Националната мрежа на здравните медиатори:
Председател на Управителния съвет на Мрежата е Захари Атанасов, здравен медиатор в община Сунгурларе.
Заместник председател на Управителния съвет на Мрежата е Ирина Илиева, здравен медиатор в община Шумен.
Останалите членове на Управителния съвет на Мрежата са здравни медиатори, експерти и лекари.
Секретар на Мрежата е Огнян Каменов, експерт и обучител на здравни медиатори.
Към Националната мрежа на здравните медиатори е създадена и Етична комисия, която следи за спазването на етичен кодекс, регламентиращ отговорностите и моралните задължения на здравните медиатори – членове на мрежата. Председател на Етичната комисия е Мирена Бочева, здравен медиатор в община Бяла Слатина.


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net