:: История, роля

   Здравният медиатор е мост между уязвимите малцинствени общности и здравните и социалните служби. Той се ползва с уважението и доверието и на хората от общността, и на институциите и притежава необходимите знания, умения и компетентност за да върши своята високоотговорна работа. През 2013 г. в България работят 130 здравни медиатори, заплатени от държавния бюджет, в около 70 общини. 

   Медиаторската професия е въведена в редица европейски страни. В Испания и Франция здравно-медиаторната програма има над двадесетгодишна история. Във Финландия медиаторите се наричат „интеркултурни посредници“, в Холандия – „образователи на етническите малцинства“, в Румъния и Молдова – „санитарни медиатори“, в Словакия – „здравни медиатори“,  в Сърбия – „теренни здравни работници“. 
    В България моделът на здравния медиатор е въведен през 2001 г. от екипа на Фондация “Здравни проблеми на малцинствата”. Тогава пилотно се изпълнява проектът “Въвеждане на система от роми-медиатори – ефективен модел за подобряване достъпа на ромите до здравните и социалните служби” в кв. Изток на гр. Кюстендил. Обучени са първите пет здравни медиатори.
   През 2002-2003 г. Фондация “Отворено общество” подкрепя проекти на различни ромски неправителствени организации (Фондация “Неви Черхен” – Кюстендил, Фондация “Интегро” – Сеново, Фондация “Интгеро” – Огняново, Фондация “Неве Дроме” – Шумен, Фндация “Пирин-2000” – Сандански), които съвместно с екипа на Фондация “ЗПМ” обучават здравни медиатори и развиват медиаторната програма в България. 
    Основните цели на програмата са:
  -       преодоляване на културните бариери в общуването между ромските общности и медицинския персонал по места;
  -       преодоляване на съществуващи дискриминационни нагласи в здравното обслужване на ромите по места;
  -       оптимизиране на провеждането на профилактични програми сред ромското население;
  -       здравно образование на ромите и активна социална работа в общността;
  -       активна социална работа с уязвими групи.
    През 2002 г. на 30-тия Конгрес по социално благоденствие в гр. Ротердам е представен българският опит със здравните медиатори. 
   През декември 2003 г. Консорциум от четири организации - Институт „Отворено общество“, Фондация „Здравни проблеми на малцинствата“, „Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве“, и Балканска фондация за международно разбирателство „Дайвърсити“, започва изпълнението на проект „Осигуряване на достъп до здравни услуги на малцинствата“ по програма „PHARE 2001“ на Министерство на здравеопазването. По този проект са обучени петдесет и един здравни медиатори, тридесет общопрактикуващи лекари и тридесет медицински сестри от петнадесет града в България, където има концентрация на ромско население. 
   През 2005 г. са обучени шестнадесет здравни медиатори по проект „Подобряване на достъпа до здравни грижи на ромски жени и деца в селски райони”.  Обучените медиатори са от пет области: Благоевградска, Монтанска, Ямболска, Русенска и Разградска. Проектът се изпълнява от консорциум, състоящ се от КЕЪР – Холандия, Фондация „Екип“ (наследник на „КЕЪР Интернешънъл-България“) и Фондация „Здравни проблеми на малцинствата“. Финансиран е по Програма „Матра“ на Министерството на външните работи на Кралство Нидерландия. С този проект за първи път се пренася опитът със здравните медиатори и в селските райони на страната.
   През 2006 г. са обучени още 17 здравни медиатори от Варна, Сливен, София и Стара Загора по проект на Фондация “Инициатива за здраве” и Фондация “Здравето на ромите”.
    На 08.09.2005 Правителството на република България приема „Здравна стратегия за лицата в неравностойно положение, принадлежащи  на етническите малцинства“. В Стратегията се отрежда значимо място на новата професия –  здравен медиатор, а един от индикаторите за успешната й реализация е броят назначени на работа от държавата здравни медиатори.
    В края на 2005 МТСП прояви интерес към позицията на медиаторите и екип от експерти от ИОО-София, ФЗПМ, БАСП отново проведе редица разговори с представители на МТСП и МЗ. През 2005 г. обучените здравните медиатори от гр. Дупница и гр. Добрич са назначени по Програмата „От социални помощи към заетост“, а през 2006 г. тринадесет здравни медиатори са  назначени по същата програма. 
   През 2005 г. е проведена международна среща в Букурещ, посветена на здравно-медиаторните програми в различните страни. Представен е румънският, българският и финландският опит на здравните медиатори. Направен е сравнителен анализ и са обсъдени бъдещите предизвикателства и перспективи на професията. 
   През 2006-2007 г. са обучени четиридесет и пет здравни медиатори по програма PHARE 2003 на МЗ „Образователна и медицинска интеграция на уязвимите малцинствени групи със специален фокус върху ромите“. Обучените медиатори са от пет области: Софийска, Врачанска, Ямболска и Пазарджишка. Проектът е реализиран от международен консорциум с българско участие - „Център за социални практики“. Обучителната програма е допълнена и доразвита, с хорариум от 150 академична часа, от които 130 аудиторни занятия и 20 часа самостоятелна работа, организирани в девет модула от по пет сесии.  Лицензирани да провеждат обучение на здравни медиатори са Медицински университет-София, Медицински университет-Пловдив и Медицински университет-Варна. 
   През 2007 година, благодарение на усилията на Министерството на здравеопазването, Министерството на труда и социалната политика, Дирекцията по етнически и демографски въпроси към Министерски съвет и не на последно място на неправителствените организации, работещи в тази сфера, петдесет и седем здравни медиатори са назначени на работа в тридесет общини чрез делегиран бюджет. Намерението за институционализирането на новата професия “здравен медиатор” е ясно определена национална политика. Тя е в националния класификатор на професиите, приета е и длъжностна характеристика на здравния медиатор. 
   През април 2007 г. е учредена Националната мрежа на здравните медиатори в рамките на проект „Подготовка за въвеждане професията на Здравния медиатор. Повишаване квалификацията и изграждане на мрежа на здравните медиатори в България” с подкрепата на програма MATRA CAP на Външно министерство на Кралство Нидерландия. Учредители на мрежата са над деветдесет души - здравни медиатори, лекари - специалисти, общопрактикуващи лекари и медицински сестри, обучители на здравните медиатори,  експерти и специалисти в областта на общественото здравеопазване, съмишленици и граждани, които подкрепят въвеждането на фигурата на здравния медиатор като част от системата на общественото здравеопазване у нас.
    В периода между 2008 и 2013 г. броят на здравните медиатори, работещи в общините, постепенно беше увеличаван и от 109 през 2008 г., те нараснаха до 130 през 2013 г.
 © 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net