:: ROMA MATRIX

ROMA MATRIX - Общи действия, насочени към преодоляване на расизма, нетолерантността и ксенофобията

                                          

ROMA MATRIX
Mutual Action Targeting Racism, Intolerance and Xenophobia
 
ROMA MATRIX
Общи действия, насочени към преодоляване на расизма, нетолерантността и ксенофобията

 

Целите на проекта ROMA MATRIX  са насочени към преодоляване и намаляване на проявите, свързани с  ксенофобия, дискриминация, расизъм и антиромски настроения, както и към създаване на условия за повишаване на толерантността и интеграцията.

Национална мрежа на здравните медиатори (НМЗМ)  e един от партньорите в проект ROMA MATRIX. 19 организации от 10 страни на ЕС, в които живеят 85% от ромите в Европа са обединени в обща кауза за стимулиране на толерантността и борбата с ксенофобията. В партньорството участват представители на различни сектори като общински и областни администрации (7), граждански организации (9), частни компании (2) и университета Салфорд, Великобритания. Водещата организация е Градския съвет на Лийдс, Йоркшир, Великобритания (Migration Yorkshire (Leeds City Council).

 

Основни дейности  по проекта, които ще реализира НМЗМ в следващите 2 години са:

 

Дейност: Център за равни възможности - ROMA MATRIX  е място, в което се събират и документират случаи на дискриминация и се предоставят услуги за жертви на дискриминация. Целевите пилотни области, в които работим, са София и Сливен.

Чрез мрежата на здравните медиатори ще бъдат обхванати общини на териториите на двете области (София и Сливен), които ще разпространяват информация и ще събират казуси, свързани с дискриминация на етническа основа, както в системата на здравеопазването и достъпа да обществени услуги., така и в други сфери на обществения живот

 

Основни задачи на Центъра ROMA MATRIX:

 

 • Осъществяване на прием на граждани, пострадали от дискриминация и оценка на представените от тях случаи, даване на съвети и консултации на индивидуални клиенти  и предлагане на  подкрепа;
 • Разрешаване на индивидуални и/или групови казуси;
 • Работа с обществени институции и местната власт за превенция и намаляване на случаите на дискриминация;
 • Предоставяне на юридически услуги, включително правно представителство, в помощ на индивидуални клиенти;
 • Индивидуална подкрепа за жертви в Центъра – предлагане на психологически консултации;
 • Идентифициране на често срещани и масови случаи на неравно третиране, жертви на които са групи хора;
 • Иницииране на правни действия (дела) пред съдебните институции и Комисията за защита от дискриминация от името на Националната Мрежа на Здравните Медиатори (НМЗМ), като юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза, в случаи, в които се идентифицират нарушения на правата на множество граждани (class action) – на основание чл. 71, ал. 3 от Закона за защита от дискриминация и чл. 50, т. 3 от Закона за защита от дискриминация.
 • Разрешаване на казуси чрез работа (медиация и преговори) с държавни организации и институции чрез юридически действия, преговори и др.
 •  Индивидуална подкрепа за жертви на дискриминация и преки консултации на жертви на дискриминация в центъра – юридически консултации;
 • Изготвяне на всички необходими документи за придвижване на дадени казуси до Комисията за защита от дискриминация и др. институции (напр. до съда), пряко свързани с разрешаването или придвижването на даден казус;

 

В Центровете ROMA MATRIX  работят координатори, юристи и психолози. В зависимост от типовете случаи, които бъдат докладвани в центъра, може да бъде организирана и групова работа с роми – жертви на дискриминация.

 

Какво очакваме да постигнем?

 

 • По-добро разбиране от страна на представители на институциите на проблемите, свързани с дискриминация на роми и на проблемите, произтичащи от дискриминация на етнически признак;
 • Повишена чувствителност в обществото по проблеми, свързани с дискриминация на роми – най-вече чрез работа по значими казуси, които засягат голяма група от хора, като например майките и/или деца и др.;
 •  Намаляване на дискриминационни практики в дадени сфери – например здравеопазване;
 • По-добро разбиране от страна на ромската общност какво е дискриминация в контекста на Закона за защита от дискриминация;
 • Повишаване информираността сред ромите относно възможностите за водене на дела в случаи на дискриминация; повишена информираност по отношение работата на Комисията за защита от дискриминация;

 

Дейност: Създаване на мрежа от партньори, които да съдействат за преодоляване на дискриминацията

 

Мрежата от партньори предвижда включването на национални и местни власти, които са активни в областите здравеопазване,образование, социални дейности и заетост, както представители на Комисията за защита от дискриминация, Омбудсмана, НПО:

 

 • Здравна сфера: отдели по здравеопазване към общините, болници и доболнични центрове, общопрактикуващи лекари в ромски квартали, РЗИ (част от Министерство на здравеопазването); МЗ;
 • Социална подкрепа и заетост: общински звена по социални дейности, бюра за социално подпомагане (част от Агенцията за социално подпомагане към Министерство на труда и социалната политика), бюра по труда и ромски трудови медиатори (част от Агенцията за социално подпомагане към Министерство на труда и социалната политика);
 • Образователна сфера: училищни власти (училища, разположени в близост до ромските квартали), Регионални инспекторати по образование (част от Министерство на образованието и младежта), общински отдели по образование;

 

Дискутираните теми по време на срещите ще засегнат:

 

 • Какви са причините за интервенцията по отношение на личностното развитие, социално-икономическото благополучие и от гледна точка на човешки права;
 • Типични казуси на дискриминация (документирани случаи в Центровете ROMA MATRIX );
 •  Обосновка защо избраните случаи са дискриминационни практики;
 • Необходимо взаимодействие между заинтересованите страни и роля на Центровете ROMA MATRIX.

 

Дейност: Интеграция на ромски деца, младежи и родители

Основна цел: подобряване процеса на интегриране на повече деца и младежи в образователната система и намаляване проявите на дискриминация и расизъм в училище.

 

Целеви групи за осъществяване на дейността ще бъдат ученици от ромски и неромски произход от смесени училища; ромски деца и младежи, които не посещават училище; родители на ромски ученици. Целевите групи ще бъдат от София и Сливен – целеви места за изпълнение на проекта.


Основни задачи:

 • Провеждане на 5 обучения с 30 ученици от ромски и неромски произход  в смесени училища;
 • Провеждане на 5 обучения с 30 ромски деца и младежи, които не посещават училище
 • Провеждане на 10 обучения с 30 ромски родители

 

Теми на обученията:

 • Толерантността в училище – познаваме ли различните етноси – познаваме ли се един друг  (добри и лоши практики); 
 • Закон за защита от дискриминация; какво означава дискриминация? Да се научим на толерантност и анти-дискриминация;
 • Проблеми и страхове на учениците, отношения: учители и ученици; родители и ученици; ученици с ученици;
 • Информация за правата ни по отношение на образованието;
 • Представяне на положителни примери чрез представяне на истории на успели роми;
 • Отговорният родителстрахове, грешки, съвети към родителя; опорни точки при възпитанието на детето;
 • Толерантност в училище и образователната система – ключови моменти и рискове от напускане или отпадане от училище;

 

Дейност: Здравни проблеми на ромските жени

Работата по тази дейност е насочена към проблеми на ромските жени като уязвима група. Основните канали за комуникация ще бъдат:

 • Чрез директни интервенции с ромската общност – срещи, консултации с ромски жени с цел повишаване на местния капацитет на ромските жени в целевите места – София и Сливен;
 • Чрез здравните медиатори – провеждане на 3 обучения за 90 здравни медиатори, посветени на проблеми на ромските жени и женско здраве;

 

Други съпътстващи инициативи:

 

 • Национална конференция, посветена на здравето на жената и проблемите на ромската жена;
 • Наръчник за здравни специалисти как да се справят по-добре при работа в ромска общност, специфики, културни различия и др.
 • Публикуване на казуси, свързани със здравето на ромски жени и здравните медиатори на сайт на проекта и представяне на европейски форуми;

 

Дейност: Менторство за оптимизиране на работата с публичната власт

Целта е да се създаде връзка между ментор и здравен медиатор, която да подпомогне процеса на адаптиране на ЗМ към работата с институции – да го ориентира в логиката на функциониране на институциите,  да го запознае с пътищата за връзка с тях (подаване на сигнали, жалби, лични срещи), с работния процес.  Менторът ще подпомага контакта на ЗМ с представители на други институции, което ще улесни ЗМ в неговия достъп до институциите и в преодоляването на бариери, свързани с все още съществуващи негативни нагласи към ромите и по този начин ще осъществи продължаващо практическо обучение на ЗМ и въвеждане в работата.

 

Обосновка: Започвайки работа в общините, ЗМ се сблъскват с непозната, а понякога и враждебна среда – нужно е време, за да се ориентират в изискванията, които налага работата им в публична институция (етикет, отчитане, йерархия и др.). Често те не могат да разчитат на помощ и съвет и са принудени да се учат от опита на пробата и грешката. Ромският им произход често е бариера пред техните колеги от мнозинството, имат проблеми в  общуването си с тях, както и трудности при съвместна работа. Друга цел е преодоляване на трудността в подготовката на месечните отчети, в които описват свършената работа. Най-честите причини за тези трудности са липсата на умения за изразяване в писмен вид, обобщаване и анализиране на информация. Отчетността на работата на ЗМ и НМЗМ е изключително важна, тъй като за националните институции, изискващи обобщени данни, отчетите на ЗМ са единственото доказателство и метод за доказване ефективността на програмата

 

Чрез дейността очакваме да подпомогнем процесите на взаимодействие между ЗМ и местни институции и да постигнем:

 • По-добри резултати и ефективност в работата на ЗМ при разрешаване на сложни казуси, изискващи работа с институциите. По-добра екипна работа на ЗМ с представителите на институциите;
 • Повишаване капацитета, квалификацията и продължаващо практическо обучение на ЗМ;
 • Подобрени способности за представяне работата на ЗМ;
 • Популяризиране на ролята на ЗМ сред представителите на местни институции като желан посредник в диалога между хората от уязвимите ромски общности и институциите;
 • Подобрени възможности на ЗМ за идентифициране на проблемни казуси и правилното им насочване и разрешаване;
 • Подобрен диалог между ЗМ и всички институции и специалисти на територията на населеното място (общината).
 • Утвърждаване на положителния образ на ромите като равноправни и компетентни съюзници в усилията за подобряване на социалния и здравния статус на ромите.

 

Дейност: Показване на истории на позитивни и успели роми в медиите

Нашата концепция е, че различието може и трябва да се представя като ресурс. Ние сме убедени, че сред ромите, както и сред всички останали общности, има достатъчно положителни примери на успели и почтени хора, които обществото ни не познава. Не само здравните медиатори, с които работим последните години, но и младите роми кандидат-студенти и студенти в медицинските университети и колежи са потвърждение, че успели роми има. Необходимо е само да отворим сетивата си, да се запознаем с тях и да ги приемем. Основните задачи по тази дейност са:

 • Публикуване на истории за успели ЗМ и студенти – в печатни медии, видео презентации, в интернет и др. Ще представим личните истории на ЗМ и млади студенти, които разказват как реализират мечтите си; какви са техните каузи и др.;
 • Участие на успели ЗМ и студенти роми по медицина в срещи, обучения, дискусии с млади хора, ученици, деца, които не посещават училище и родители с цел представяне техния опит, мотивация и насърчаване да се борят да постигнат мечтите си;
 • Специален фокус ще дадем на истории на млади момичета и жени, които да представят своята гледна точка и пътя на успеха;
 • Организиране на специални събития – изложби, концерти и др.

 

За контакти:

Цвета Петкова – мениджър проект ROMA MATRIX

мобилен телефон: 0899 844 312; е-mail: cpetkova@gmail.com

 

Диляна Дилкова – координатор на проект ROMA MATRIX

Мобилен телефон: 0895 585 556; е-mail:  d.dilkova@gmail.com

 

Огнян Каменов  координатор Център за равни възможности - ROMA MATRIX, София

Мобилен телефон: 0899 844 314; e-mail: okamenov@emhpf.org

 

Красимир Кирилов – координатор Център за равни възможности - ROMA MATRIX, Сливен

Мобилен телефон: 0895 446 808; e-mail: kirilovkrasi@gmail.com
 blanka_Roma_Matrix_Project_cases_discrimination.doc
 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net