:: ФАР 2004 - Компонент "Здравеопазване"

Проектът “Здравна промоция и превенция на майчино и детско здравеопазване” (Europeaid/122909/D/SER, BG 2004/016 - 711.01.03.0001) е с продължителност 14 месеца - стартира на 1 октомври 2007г. и ще продължи до 30 ноември 2008г. Проектът е пряко свързан с изпълнението на Рамковата програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество и предстои да се реализира в областите Монтана, Добрич, Пазарджик и Ямбол.

 

Целите на проекта са насочени към осигуряването на по-добрър здравен статус на българското население и в частност подобряването на профилактичните здравни услуги за деца и жени от етнически малцинства с фокус върху ромските общности. Постигането на по-високо ниво на здраве на българските граждани в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства, както и преодоляването на някои от негативните тенденции в предоставянето на здравни услуги са сред основните задачи на проекта.

 

Основен бенефициент по проекта е Националният съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси към Министерски съвет. Бенефициент по проекта е също и Министерството на здравеопазването.

 

Някои от най-важните дейности по проекта предвиждат:

 

 • обучение за превентивни мерки относно майчино и детско здравеопазване на семейства в неравностойно положение от малцинствен произход от селата в четирите целеви региона;

 

 • обучение на гинеколози и ОПЛ в избраните 4 области за изпълнение на пилотната програма по доболнична и болнична здравна помощ, насочена към подобряване на здравния статус на жени и деца неравностойно положение от малцинствен произход;

 

 • обучение на акушерки за изпълнение на пилотната програма, насочена към подобряване на здравния статус на жени и деца в неравностойно положение от малцинствен произход в четирите проектни региона;

 

 • обучение на техници и рентгенолози за изпълнение на пилотната програма, насочена към подобряване на здравния статус на жени и деца в неравностойно положение от етнически малцинства в четирите проектни области;

 

 • провеждане на 16 скринига (във всяка целева област ще бъдат направени по 4 скринига – 2 за рак на шийката на матката и 2 за рак на гърдата);

 

 • изготвяне на промоционален план, включващ издаването на брошури и информационни материали на здравна тематика, брошури на правна тематика, флаер за ролята на здравния медиатор и др.

 

 • провеждане на дискусии и образователни сесии с млади хора на теми, свързани с полово-предавани инфекции, превенция на ранна бременност и основни принципи на семейно планиране;

 

 • обучения на ромски семейства и младежи по проблеми свързани със здравна информация и здравна промоция;

 

 • изработвен на интернет сайт, който ще улесни достъпа до информация за здравни медиатори, специалисти и всички заинтересовани от инициативата. Той ще се съдържа информация за профилактични програми, семинари, календар на събитията по проекта и др. Целта е да се стимулира обмен на информация между всички, които участват в процеса на подобряаване на здравните услуги за малцинствените общности;

 

 • медийни събития в целевите области;

 

 • специални събития, свързани с традиционни и популярни за ромската общност празници;

 

 

 

 

 

За повече информация: Цвета Петкова: e-mail: cpetkova@gmail.com, тел: 02 930 66 39, GSM 0899 844 312© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net