:: Комплексен подход за ромско включване в община Монтана - БШП

Резюме и първи доклад по проекта - 1. 03. 2016г. – 31. 07. 2016г.

Локации: кв. Кошарник - Монтана, кв. Огоста - Монтана, с. Габровница, с. Вирове, и с. Безденица
 
Стойност: 2 592 126 лв. разпределени по следния начин:
1 892 321 лв. от Конфедерация Швейцария
333 939 лв. съфинансиране от Република България
365 866 лв. съфинансиране от Община Монтана
 
Период на изпълнение: Март 2016 – Февруари 2019г.
 
Водещ партньор – община Монтана и партньори:
-         За компонент Образование: ЦДГ № 8 „Пролет” и филиала в с. Габровница, Читалище „Звезда 2007”, ЦДГ №5 „Дъга”, ОУ „Георги Бенковски“ – Кошарник, ОУ – с. Габровница, I ОУ – Монтана и VI ДУ – Монтана.
-         За компонент Здраве: Общински медицински център – Монтана и Национална мрежа на здравните медиатори:
 
Цели: Проектът е насочен към подобряване живота на ромската общност в кв. Кошарник, кв. Огоста и селата Габровница, Вирове и Безденица на община Монтана чрез осигуряване на достъп до по-качествено образование, като фактор за успешно социално включване, и по-лесен достъп до качествени медицински услуги, както и насърчаване на културната ромска идентичност.
           
Инфраструктура:
 
В кв. Кошарник ще бъде построена нова сграда на ЦДГ № 8 „Пролет” за четири групи. В съседство с новата детска градина ще бъде изграден Здравно-консултативен център за изпълнение на планираните дейности по здравеопазване, който ще бъде  администриран от ОМЦ Монтана.
 
За нуждите на кв. Огоста ще бъде обособен Здравно-консултативен център в ОМЦ, а в с. Габровница ще бъде обособен Здравно-консултативен център на първи етаж в сградата на кметството.
 
Компонент Образование:
 
В целевите локации ще бъдат назначени образователни медиатори от ромската общност, които ще работят с децата и техните родители за подобряване на мотивацията за обучение, посещаемостта и образователните резултати на децата. Очакванията към образователните медиатори е да:
-         осъществяват връзка между ЦДГ, училището и родителите на децата;
-         работят за издирването и записването на необхванати деца и ученици в детските градини/училището;
-         контролират редовното посещение на децата и учениците в целодневните детски градини и училището;
-         осъществяват индивидуална работа поне веднъж седмично с родителите на децата и учениците;
-         подпомагат детските градини и училището при организиране на родителски срещи;
-         подпомагат организирането и провеждането на лятно училище;
-         подпомагат екипа на проекта при организиране обучението на родителите;
-         подпомагат екипа за организиране участието на децата, учениците и родителите в тържества, изложби, концерти по проекта;
 
Основни дейности:
 
1. Допълнителна работа с деца
Интервенцията е насочена към подобряване на достъпа на децата и учениците до качествено обучение, подпомагане на изоставащите деца и ученици.
 
Мерките, със съответните дейности към всяка мярка включват:
 
1.1. Обхващане в детските градини:
 • Обхващане в партньорските детски градини на всички ромски деца от 3 до 4 години, които досега не са записани и/или не посещават редовно детска градина.
 • Общностна работа и подкрепа за мотивиране на ромски семейства за записване на децата в детски градини и продължаваща работа с родителите за редовно посещаване на детска градина.
 
1.2. Допълнителни занятия с децата в детската градина (3-4 г.)
Допълнителни занятия с ромските деца за подобряване на нивото на образование и обучение на децата от 3 до 4 години в детската градина.
 
Работа с родители:
 • за мотивация за ранно учене, записване и редовно посещаване на детската градина, включително на подготвителните групи.
 • социално консултиране и курсове за развиване на родителските умения. Ще се консултират и подкрепят  родители, които не полагат достатъчно грижа за своите деца.
 
Работа с учители: обучения на учителите за работа в мултикултурна среда, ще спомогнат за прилагане на новите подходи в работата с децата в детската градина.
 
1.3. Допълнителни занятия с децата в предучилищна възраст (5-6 г.)
Дейностите ще обхванат ромските деца, посещаващи подготвителните групи в детските градини и с ромските деца записани в паралелките подготвителен клас в ОУ „Г. Бенковски”, кв. Кошарник и с. Габровница. Дейностите ще се осъществяват от детските градини №5 и №8 и училището през трите години на проекта и включват:
 • Допълнителни часове по български език и допълнителни занимания за социализация на децата и подпомагане на изоставащите деца да отстранят пропуските;
 • Дейности с родителите – за развитие на родителски умения;
 • Обучения на учителите за работа в мултикултурна среда
 
1.4.Извънкласни и извънучилищни дейности на учениците в училище (I-IV клас)
Целта на извънкласните и извънучилищните дейности е запознаването на участващите ученици с ромския бит, фолклор и традиции, да засили усещането им за тяхната идентичност, презентирането им пред неромски общности под формата на изложби, танцови концерти и други културни събития. Дейностите включват:
 • Работа на образователните медиатори  с ромските деца и техните родители и подобряване на комуникацията между училището и ромската общност.
 • Извънкласни и извънучилищни дейности за превенция на отпадането, разширяване на интересите на ромските деца, по-добра езикова култура и усвояване на български език и мотивиране за по-добро образование.
 
1.5. Допълнителна работа за подобряване на знанията на учениците в училище (I-IV клас)
 • Допълнителни занятия с ромски деца от I до IV клас за по-добро владеене на български език и компенсиране на пропуски в подготовката, които затрудняват усвояването на нови знания и съответно представляват сериозен риск за преждевременно напускане на училище, отпадане от образованието, повтаряне на класове след V-ти клас, включително за завършване на VIII-ми клас с функционална неграмотност, която в бъдеще затваря достъпа на младите роми до пазара на труда.
 
1.6. Лятно училище за учениците, завършили IV-ти клас в кв. Кошарник
 • Организиране на лятно училище за учениците, завършили 4-ти клас, на които предстои записване в V-ти клас в училищата в града; Целта на лятното училище е да помогне на децата да намалят пропуските си в знанията и да се адаптират към новата образователна среда в другото училище.
 
 
Компонент Здравеопазване
 
Основна цел на дейностите по компонент Здравеопазване е от една страна да повиши информираността на ромската общност по въпроси, свързани със тяхното здраве, но също така целта е да се повиши чувствителността на общността по отношение на здравна профилактика с фокус върху жените и децата. Ще бъдат назначени на работа трима нови здравни медиатори (ЗМ). Новите ЗМ ще работят на пълно работно време по проекта, а тези, които работят на делегиран бюджет към общината, ще работят допълнително към основния си договор с община Монтана. Ще бъдат извършени и редица профилактични прегледи и консултации от медицински специалисти.
 
Дейности на НАЦИОНАЛНА МРЕЖА НА ЗДРАВНИТЕ МЕДИАТОРИ (НМЗМ)
 
1.1. Картографиране на целевите населени места и идентифициране на проблеми, по които ЗМ и здравни специалисти ще фокусират вниманието си
 
С цел изясняване на ситуацията относно здравния статус на ромските семейства, рискови фактори и превенция на явления като ранни раждания и др., ЗМ ще направят картографиране и ще съберат база данни за: здравноосигурителен статус на ромите в квартала; наличие на рискови семейства с повече деца, които живеят в лоши условия; наличие на други рискове като зависимост от наркотици или др.; картографиране на хора със сериозни социално значими заболявания, които са диагностицирани, но не провеждат лечение; наличие или липса на здравни осигуровки, личен лекар за подрастващите, имунизационен статус, доход и заетост и др. Като резултат ще бъде изработен подробен анализ на ситуацията в целевите локации, който ще бъде основа за планиране на още по-детайлни интервенции по места.
 
1.2. Обучения и консултации с медицински професионалисти и други заинтересовани страни на територията на община Монтана
 
Обучение на медицински професионалисти за работа в ромска общност: Предвижда се обучението на лекари-специалисти, ОПЛ, медицински сестри, акушерки, АГ специалисти, социални работници и др. да включва предимно специалисти и експерти, които работят в и с ромска общност или им предстои да започнат работа с уязвимите групи. Целта на  обучението е създаването на местни екипи от медицински професионалисти (предимно ОПЛ, медицински сестри) и ЗМ, които заедно да работят при организиране на кампании, решаване на конкретни казуси, особено свързани с имунизации, превенция на социално значими заболявания, ранни раждания и др. По време на обучението ще бъдат представени конкретни специфики на ромска общност, които биха могли да спомогнат за подобряване на комуникацията между медицинските екипи и уязвимите общности.
 
1.3. Здравни кампании за подобряване информираността на уязвимите групи с фокус роми по отношение на здравна превенция
 
В рамките на проекта ще се проведат здравно- информационни кампании по здравни въпроси в маргинализирани общности във всяко целева локация по проекта. Кампаниите ще подпомогнат работата на ОМЦ при провеждане на профилактични прегледи.
Примерни теми на кампаниите:
•   Майчино и детско здраве;
•   Важността от профилактика и здравна превенция;
•   Друга – според нуждите на общностите;
Темата за важността от това да сме здравноосигурени ще бъде във фокуса и на трите кампании.
 
1.4.      Работа с подрастващи и младежи от ромската общност по отношение на здравна превенция– здравно образование в махалата. НМЗМ ще работи фокусирано с младежи като акцентира на теми, които представляват интерес за тях. НМЗМ ще идентифицира младежи (както по време на картографирането, така и по време на планирането на здравните кампании), които имат интерес да участват и в последствие да разпространяват знания в общността по отношение на:
·        Важността от профилактика;
·        Сексуално и репродуктивно здраве;
·        Рискове при ранни раждания и бременности;
·        Трафик и експлоатация;
·        Полово предавани инфекции – как да се предпазваме;
По време на работата с младежи ще се представят актуални видео материали, филми, ще бъдат канени както гост лектори, така и ЗМ.
 
Дейност 1.5. Работа с родители с фокус жени по отношение здравна превенция, майчино и детско здраве, предоставяне на услуги към ромските общности в квартала:
 
·        Консултации и работа с бременни жени – разясняване от ЗМ за ползата от прегледите на бременни жени; убеждаване на бременните жени и техните семейства да посещават АГ и консултации;
·        Провеждане на дискусии с ромски жени по теми, които интересуват бременни жени, млади майки и др. темите ще се определят в хода на проекта, ще има възможност да се канят лектори, АГ специалисти и др.
 
В рамките на проекта ще бъдат създадени по една група за самопомощ във всяка целева локация като в нея ще се обособят около 10-15 жени, които ще бъдат добре подготвени по различни важни за майчино и детско здраве теми, така че след проекта да има натрупани знания  и ресурси в общността.
 
Дейности на ОБЩИНСКИ МЕДИЦИНСКИ  ЦЕНТЪР (ОМЦ)
 
За реализиране на дейностите, заложени в Проекта, ОМЦ  ще осигури лекари - ОПЛ,  АГ, педиатри и интернисти. Лекарите ще работят в целевите проектни локации в изградените и оборудвани за целта лекарски кабинети по списък на нуждаещите се потребители, предоставен от ЗМ и график, предварително съгласуван със ЗМ и Община Монтана.
Ще се акцентира на подобрения достъп до първична медицинска помощ и здравната профилактика – медицински прегледи на деца в ранна детска възраст за откриване на заболявания и аномалии на физическото  и нервно-психическото развитие, прегледи на бременни и жени, профилактични прегледи за някои социално значими заболявания /онкологични, полово преносими болести и др. /. Дейностите по прегледите ще се осъществяват успоредно с мероприятия за повишаване  здравното образование, особено в частта сексуално и репродуктивно здраве.
 
Дейността на специалистите от ОМЦ  ще се реализира  в три насоки: репродуктивно и сексуално здраве, майчино и детско здраве, социално-значими заболявания.
 
Дейност 1. Подобряване на сексуалното и репродуктивно здраве с фокус ромски жени.
Услугите ще се извършват от лекар АГ и акушерка и ще  включват:
• Първични и при необходимост  вторични гинекологични прегледи. Ултразвуков преглед;.
• Възможност за вземане на проби за лабораторни изследвания - микробиология, цитонамазки и др.
• Контрацепция: бариерни методи на контрацепция - поставяне на спирали на желаещи лица от общността след АГ преглед, контролен преглед след поставянето. Запознаване с др. методи на контрацепция – орални, спешна контрацепция.
 
Дейност 2. Подобряване на майчиното и детско здраве чрез предлагане на услуги за здравнонеосигурени бременни жени и прегледи на новородени и деца в ранна детска възраст.
 
2.1. Ще се извършват АГ прегледи от специалист и акушерка за диагноза на бременността и установяване на вероятни патологии за здравно-неосигурени бременни жени. На бъдещите майки ще бъдат извършени още два прегледа за проследяване на бременността от лекар АГ на ОМЦ или ще бъдат насочени  към доставчици на подобни услуги.
                    
2.2.  Прегледи на деца  на здравнонеосигурени семейства и такива без ОПЛ от лекар - ОПЛ/педиатър за откриване на отклонения в развитието и профилактика на заболявания.
Прегледите ще включват:
·        оценка на растежа и развитието на детето (тегло, ръст);
·        психомоторно развитие и говор;
·        сетивни органи;
·        опорно-двигателна система (дисплазия на тазобедрените стави, рахит);
·        имунизационен статус;
·        физикално изследване (аускултация на бял дроб и сърце);
·        съвети за хранене,  отглеждане, закалителни процедури;
 
Дейност 3.  Осигуряване на профилактични прегледи за превенция на социално значими заболявания на здравнонеосигурени роми
 
3.1. Профилактични прегледи за превенция на рак на маточната шийка – ехограф и цитонамазка;   3.2. Профилактични прегледи за рак на гърдата (Мануално изследване на млечни жлези, ехография);
3.3. Профилактични прегледи за други  социално значими заболявания като:
·        Сърдечно-съдови – измерване на кръвно налягане, ЕКГ 
·        Диабет – измерване на кръвназахар с глюкомер

Първи доклад: във файла Summary NNHM activities - phase 1.pdf
 

Още в Комплексен подход за ромско включване в община Монтана - БШП :

» Снимков материал от първи срещи на групи за самопомощ за жени и дискусии с младежи


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net