:: Подобряване достъпа до здравни грижи за уязвими групи и общности на ФЗПМ

Подобряване достъпа до здравни грижи за уязвими групи и общности чрез застъпничество и утвърждаване устойчивото развитие на добри практики на местно ниво, проект на Фондация Здравни Проблеми на Малцинствата (ФЗПМ)

ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ ПО ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕИП 2009-2014 г

 

 

 

Подобряване достъпа до здравни грижи за уязвими групи и общности  чрез застъпничество и утвърждаване устойчивото развитие на добри практики на местно ниво,

 

проект на Фондация Здравни Проблеми на Малцинствата (ФЗПМ)

 

финансиран от ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ ПО ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕИП 2009-2014

 

 

Резюме

Изследванията на здравното състояние на уязвимите групи с фокус върху ромите в България през последните 10 години разкриват негативни тенденции. Резултатите от изследванията послужиха за обосновка при разработването на няколко важни стратегически документа, свързани с интеграцията на ромите в България.

 

Като резлутат днес  работят 130 здравни медиатори (ЗМ) в над 70 общини. ЗМ са посредници между ромските общности и здравните и социални служби, принадлежат на етническите групи, в които работят, познават спецификите им, говорят езика на общностите. Фондация „Здравни Проблеми на Малцинствата“ (ФЗПМ) е основоположник на развитието на модела на ЗМ.

 

Независимо от провежданите политики и програми, както на местно, така и на национално ниво, въпреки натрупания опит за подобряване на здравното състояние и достъпа на уязвимите общности до здравни грижи, до момента липсват инициативи и политики в областта на подобряване на достъпа до здравеопазване за уязвими общности на местно ниво. При проведено през 2012 от ФЗПМ изследване на местни политики в областта на здравеопазването в 15 общини, се наложи основния извод, а имено: местната власт смята, че няма ангажимент в областта на здравеопазването. Този извод е не само тревожен, но говори за безпомощност и отказ на местната власт да инициира ефективни мерки в областта на достъпа до здравеопазване за уязвимите групи. От друга страна медицинските специалисти, ОПЛ и др. медицински специалисти спазват закона и лекуват пациентите според разписаните наредби и не могат да вършат извънредни действия.

Единствената местна практика, която е разпространена (в над 70 общини) е назначаване на здравни медиатори като общински служители, обслужващи по-често жителите на обособени ромски квартали. Всички заинтересувани страни на местно ниво безусловно подкрепят назначаването на здравни медиатори и оценяват високо работата на назначените такива. Средствата за заплати на ЗМ се превеждат с делегиран бюджет от Министерството на финансите. Подготовката и въвеждането на длъжността ЗМ като общински служител е в изпълнение на заявен ангажимент на българското правителство в няколко национални стратегии/планове/програми. Т.е. решението е на общината да има в екипа си ЗМ, но средствата за изпълнението на взетото решение не се отделят от общинския бюджет. В този смисъл практиката на работа на ЗМ е колкото местна политика, толкова и държавна. От друга страна практиката ни показва, че има граждански организации, които се опитват да изпълняват различни проекти в тази сфера и вече има утвърдени добри практики. Проблемът е, че няма устойчиво развитие на тези практики и мерки, поради което смятаме за нужно да бъдат насърчени гражданските организации и всички заинтересовани страни да бъдат по-активни и настоятелни пред местната за включването на подобни мерки в плановете за развитите. Често общините по инерция прехвърлят отговорностите по отношение на затруднения достъп до здравни грижи директно на здравните институции, без да знаят, че съществуват и възможности за реализиране на местин практики. Чрез реализиране на настоящия проект, насочен към конкретни застъпнически действия и демонстрация на работещи пилотни практики инициативи на местно ниво, можем да допринесем за подобряване достъпа до здравни услуги за най-уязвимите общности. Проектът има за цел да надгради опита на ФЗПМ и програмата на ЗМ, за да се гарантира по-високо качество и ефективност от работата на ЗМ на терен, с институциите, в общината и т.н. Ще бъдат изработени и предложени  нови стандарти за работа на ЗМ, те ще бъдат изработени в консултации както с граждански организации, така и с представители на местно ниво,  с представители на национално ниво.

Цели на проекта:

 • Насърчаване на включването на НПО в процесите на формулиране на политики и вземане на решения съвместно с институциите на местно, регионално и национално ниво;
 • Повишаване на приноса на неправителствените организации към формулирането на политики и процесите на вземане на решения на местно, регионално и национално ниво;
 • Повишаване на активността на неправителствените организации във връзка с отчетността и прозрачността на публичните институции и подобряване на диалога между неправителствените организации и местните, регионалните и националните власти

Дейности по проекта:

Дейност 1:Избор на целеви области (до три), където ще се реализира проекта по предварително изработени критерии.

Дейност 2:Анализ на ситуацията в целевите области по отношение на достъп до здравни услуги за най-уязвимите общности с основни акценти: степен на достъпност на здравните услуги за най-уязвимите

Дейност 3:Провеждане на въвеждащи информационни срещи с цел популяризиране на дейностите по проекта и идентифициране на заинтересованите страни, местни експерти, ключови съмишленици от НПО, както и представители на областна администрация; общинска администрация, членове на общински съвет, експерти по здравеопзване, отдел закрила на детето, представители на Социално подпомагане; РЗИ, ОПЛ и др.; здравни медиатори; студенти роми по медицина; граждански организации и местни структури, които предоставят различни услуги; директори на болници и спешна медицинска помощ

Дейност 4:Сформиране на работни групи и провеждане на форум дискусии (в 3 области).

С цел сформиране на общност от съмишленици на местно ниво и повишаване ангажираността на местните власти, смятаме за ключово организирането на дискусионни ФОРУМИ по актуални теми, свъзраси с достъпа до здравеопазване. Предварителни теми:

ФОРУМ 1 - майчино и детско здравеопазване и ваксинопрофилактика; достъпът до прегледи и изследвания за здравнонеосигурените бременни жени е все още проблем, който е нерешен. Практиката ни показва, че съществуват възможни мерки, с които да се профилактират бременностите на здравнонеосигурените жени.

ФОРУМ 2 - профилактика на социално-значими заболявания;

ФОРУМ 3 - политики за привличане на здравни специалисти за работа в рискови общности, уязвими групи, изолирани и трудно достъпни райони;

ФОРУМ 4 – ролята на здравния медиатор в болница, спешна медицинска помощ, РЗИ и др. Обсъждане на гъвкав модел на работа на здравния медиатор, създаване и разширяване на допълнителни изисквания и отговорности на здравния медиатор;

На базата на тези форуми ще се изработят стандарти за работа на ЗМ, които ще предложат възможност за работа на ЗМ в болници, спешна помощ и др.

Дейност 5Пилотно въвеждане и демонстриране на мерки на местно ниво за подобряване достъпа до здравеопазване за най-уязвимите общности: част от обсъдени мерки по време на форумите, ще бъдат демонстирани в някои общини, за да улесни процеса на бъдещо прилагане, като например: организиране на безплатни АГ прегледи и изследвания за здравнонеосигурени жени с цел превенция на заболявания и с цел информиране на най-уязвими общности за нуждата от АГ профилактика; консултиране по въпроси, свъразни с репродуктивно здраве и контрацепция; провеждане на прегледи на пациенти със социално значими заболявания от съответните медицински специалисти (с фокус населени места, в които няма достъп до такива специалисти); пилотиране на работа на ЗМ в болница, спешна медицинска помощ, РЗИ или др. с цел изработване на ефективни стандарти на работа на ЗМ и разширяване на профила на длъжността.

Дейност 6:Застъпнически действия на местно ниво за включване на пилотираните мерки за подобряване достъпа до здравни услуги за уязвими групи в общински план за развитие и финансирането им, вкл. издаване на наръчник за работа сред уязвими общности и добри практики; брошури с добри практики и постигнати резултати;

Дейност 7:Създаване на стандарти за работа на ЗМ в различни институции като болница, РЗИ, спешна медицинска помощ и др. Ще бъде представен нов по-гъвкав модел за работата на ЗМ и различни възможности за включването им здравни институции. Ще бъдат разработени стандарти за работа на ЗМ в голям ромски квартал, както и в по-малки населени места и махали. Тези стандарти ще бъдат обсъдени на местно и национално ниво с цел да се отговори на нуждите на разлчини целеви групи и да се надгради успешната практика на работата на ЗМ.

Дейност 8:Застъпнически действия на национално ниво с цел приемане на новите стандартите на работа на ЗМ в различни институции и приемане на разработени пакет от възможни приложими мерки на местно ниво за подобряване на достъпа до здравни услуги за най-уязвимите общности (национална конференция и консултации)

 

 

 

Резултати

 • Постигнати споразумения с представители на институциите на областно и местно ниво за реализиране на проекта.
 • Постигнати споразумение за партньорство и реализиране на съвместни дейности с Граждански организации и други заинтересовани страни
 • привлечени местни медии, които да участват във форумите и да отразяват проекта на местно ниво
 • Създадени работни групи/местни екипи (след първия Форум) от представители на институции и ГО, които работят за реализиране на политики за подобряване достъпа до здравни грижи и услуги за уязвими групи;
 • Проведени общо 9 Форума - по три във всяка от целевите области; брой форуми
 • Организиране на безплатни АГ прегледи и изследвания и консултации за здравнонеосигурени жени с цел превенция на заболявания и с цел информиране на най-уязвими общности за нуждата от АГ профилактика;
 • Направени прегледи на пациенти със социално значими заболявания от съответните медицински специалисти в областта на сърдечно съдови заболявания и др.;
 • Подобрена комуникация между пациенти и медицински персонал в болницата при обслужване на пациенти от уязвими общности с фокус роми; повишено доверие в медицинския персонал и здравното заведение след посредничеството на ЗМ в болницата;
 • подобрена комуникация между пациенти и медицински персонал в отделенията по Спешната помощ при обслужване на пациенти от уязвими общности с фокус роми; повишено доверие в медицинския персонал след посредничеството на ЗМ в отделенията по Спешната помощ; предотвратени конфликтни ситуции;
 • по- добра комуникация между уязвимите общности и РЗИ
 • изготвен мониторинг на пилотираните мерки, вкл. изготвени препоръки към всяка една община и план как да развива на местно ниво дадена практика;
 • Проведени 3 пресконференции в целеви области, където са прилагани пилотни мерки;
 • разширяване обхвата на работата на ЗМ и даване на възможност да работи и в нови институции освен общински администрации - чрез разработени стандарти за работа на ЗМ в различни институции на база на пилотираните мерки.
 • Одобрение на национално ниво на нови стандарти за работа на ЗМ и приемане на разработения пакет от възможни приложими мерки на местно ниво за подобряване на достъпа до здравни услуги за най- уязвимите общности и включването им в някои основни документи отнасящи се до проблеми с достъпа до здравеопазване за уязвими общности и групи.

Снимки от проекта може да видите в Галерия - ОТТУК


За контакти:

Огнян Каменов – 0899 844 314

Емайл: okamenov@emhpf.org Project_Reports_and_Data.zip
 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net