:: Актуални обяви

О Б Я В А - здравен медиатор община Тунджа, 1 юли 2020г.


Във връзка с реализацията на Дейност 11 „Здравни кампании за подобряване информираността на уязвимите групи с фокус роми по отношение на здравна превенция”, ще бъде направен подбор за назначаване на 1 здравен медиатор в с. Могила и с. Бояджик. Дейността ще бъде осъществена от Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори“ (НМЗМ), в качеството си на партньор на община Тунджа по проект „КОМПАС“ – Интегрирани мерки за социално включване в община Тунджа, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

О  Б  Я  В Я В  А

процедура за кандидатстване, подбор и наемане на кандидат за длъжността „ЗДРАВЕН МЕДИАТОР ПО ПРОЕКТ”.

Брой свободни работни места за обявената позиция:  1  работно място;

Заетост – непълно работно време (4 часа) на допълнителен трудов договор;

І. Кандидатите  трябва да отговарят на следните изисквания:

A.  Основни изисквания  

- да са физически лица, дееспособни български граждани;

- да имат завършено средно образование;

- да притежават сертификат за „здравен медиатор”;

- да познават местните общности, включително местните етнически малцинства, в община Тунджа, техните културни особености, език, традиции и т.н.;

- да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

Б. Специфични изисквания 

Ще се счита за предимство: 

- да имат практически опит в работа с уязвими групи в областта на здравеопазването и социалните дейности.

- владеене на езика/ езиците на общността

II. Необходими документи.

Кандидатите за заемане на длъжността „здравен медиатор по проект” представят следните документи:

- Заявление до кмета на община „Тунджа” ( Приложение 1)

- Документ за завършен курс „здравен медиатор”;

- Документ за завършено образование (копие);

- Декларация от кандидата, че не е осъждан до датата на подаване на документите  за престъпление от общ характер (Приложение 2) ;

- CV – по образец (Приложение 3). 


ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ОБЯВАТА Е В ПРИКАЧЕНИЯ ФАЙЛ: Подбор ЗМ - Тунджа.docx
 

Още в Актуални обяви:

» ОБЯВА за подбор на 3 здравни медиатори за община Тунджа
» Писмо от МЗ за съдействие за ликвидиране опасността от морбили
» анкета ЗМ
» Конкурс за здравен медиатор в гр. Монтана
» Конкурс за участие в обучение на кандидат-студенти по медицина
» Кампания „Дом и сигурност за всеки”
» подписка - валери симеонов
» Работна среща по проект „T.E.A.M. на НССЕИВ
» КОНКУРС ЗА ОБУЧЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА АУДИОВИЗУАЛНИ КРАТКИ ПРОЕКТИ НА ТЕМА „ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ”
» Oператори за заснемане на работна среща и посещения в кварталите в Ковачево и Благоевград


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net