:: Актуални обяви

ОБЯВА за подбор на 3 здравни медиатори за община Тунджа

Във връзка с реализацията на Дейност 11 „Здравни кампании за подобряване информираността на уязвимите групи с фокус роми по отношение на здравна превенция”, ще бъде направен подбор за назначаване на 3-ма здравни медиатори в с. Бояджик, с. Могила, с. Робово, с. Ботево и с. Завой.  В населените места няма работещи здравни медиатори. Дейността ще бъде осъществена от Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори“ (НМЗМ), в качеството си на партньор на Община „Тунджа“ по проект „КОМПАС – Интегрирани мерки за социално включване в община „Тунджа“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешкте ресурси“,по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование“ 

О  Б  Я  В Я В  А   СЕ:

процедура за кандидатстване, подбор и наемане на кандидати за длъжността „ЗДРАВЕН МЕДИАТОР ПО ПРОЕКТ”.
  • Брой свободни работни места за обявената позиция:  3  работни места; 
  • Заетост на непълно работно време 4 часа на допълнителен трудов договор за определен срок - до 12 месеца;


Документите за участие в подбора се подават лично, всеки работен ден от 8.00 до   17.00 ч., до Председателя на Национална мрежа на здравните медиатори чрез Община “Тунджа“ в Центъра за административно обслужване на граждани (Деловодството) на Община Тунджа – гр. Ямбол, област Ямбол, пл.“Освобождение” № 1, в срок до 16.08.2019 г. вкл.

Пълният текст на обявата и всички необходими документи за кандидатстване са приложени във файла! Документи НМЗМ.zip
 

Още в Актуални обяви:

» Писмо от МЗ за съдействие за ликвидиране опасността от морбили
» анкета ЗМ
» Конкурс за здравен медиатор в гр. Монтана
» Конкурс за участие в обучение на кандидат-студенти по медицина
» Кампания „Дом и сигурност за всеки”
» подписка - валери симеонов
» Работна среща по проект „T.E.A.M. на НССЕИВ
» КОНКУРС ЗА ОБУЧЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА АУДИОВИЗУАЛНИ КРАТКИ ПРОЕКТИ НА ТЕМА „ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ”
» Oператори за заснемане на работна среща и посещения в кварталите в Ковачево и Благоевград
» Покана за представяне на оферта за услуга по печат на информационни материали


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net