:: Семейно планиране

Репродуктивни нагласи и поведение в България
(анализ на резултати от представително социологическо изследване)
Майя Грекова

Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве,UNFPA – Фонд на ООН за население

Семейно планиране, репродуктивно здраве и контрацепция. Анализ на практиките и нагласите в седем страни от Източна Европа и Централна Азия
Настоящото проучване е качествен анализ на поведенчески модели и културни норми, които
влияят върху достъпа до и употребата на контрацептиви в седем избрани държави в Източна
Европа и Централна Азия: Армения, Босна и Херцеговина, България, Македония, Сърбия, Азербай-
джан и Казахстан.
 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net