:: Здравни проучвания и публикации

Законодателство на РБ в областта на здравеопазването и здр.осигуряване на деца, бременни жени и майки с деца до 3г. възраст /фокус – роми/

Съдържание на анализа:
1. Ситуацията в страната - кратко изложение на проблематиката, свързана със здравеопазването и профилактиката при децата, бременните жени и младите майки
сред ромското малцинство в България.
2. Преглед на българското законодателство, касаещо детско и майчино здравеопазване, профилактики и превенции, положение на здравно неосигурените, включващ
разпоредби на:
- Конституцията на Република България
- Закон за здравето;
- Закон за здравното осигуряване
- Кодекс за задължително социално осигуряване
- Кодекс на труда
- Закон за бюджета на националната здравно осигурителна каса
- Закон за защита от дискриминацията
- Релевантни подзаконови нормативни актове
- Релевантни международни документи, ратифицирани от България, с които се поемат задължения за равенство на правата на пациентите.
3. Преглед и анализ на съществуващи дискриминационни текстове в българското законодателство, резултиращи в непряка дискриминация по отношение на пациенти, принадлежащи към ромското малцинство.
4. Представяне и анализ на българска съдебна практика по тематиката.
5. Представяне и анализ на добри национални и местни практики по темата / включително постигнати чрез проектно финансиране/.
6. Сравнително преглед на някои законодателни решения в страни членки на Европейския съюз.
7. Препоръки за законодателни промени и решения. heath_insurances_FINAL.pdf
 

Още в Здравни проучвания и публикации:

» Казуси от практиката на здравните медиатори - проект “Заедно за по-добро здраве - от нас, за нас” 2012 - 2014 г.
» Да поговорим за предпазване от болести (Как да повишим броя на детските имунизации)
» Репродуктивни нагласи и поведение в България
» Семейно планиране, репродуктивно здраве и контрацепция. Анализ на практиките и нагласите в седем страни от Източна Европа и Централна Азия
» ЗДРАВНИТЕ ПРОБЛЕМИ НА РОМИТЕ - СЪЩНОСТ, СЛЕДСТВИЯ И ПЪТИЩА ЗА ТЯХНОТО ПРЕОДОЛЯВАНЕ
» Социален и здравен профил на ромите в 16 населени места в България - първо проучване
» Социален и здравен профил на ромите в 16 населени места в България-второ проучване
» Казуси от практиката на здравния медиатор


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net