:: Новини

Мрежата проведе Общо събрание
14.11.2010 ZdravenMediator.Net

     На 13 ноември 2010 г. в гр. София се състоя Общо събрание на Сдружение “Национална мрежа на здравните медиатори”. Кворумът за провеждането на Събранието бе налице с общо 51 присъстващи члена на организацията. В устава на Мрежата се приеха следните промени:

 1. Мрежата се представлява заедно и поотделно от Председателя и Зам. Председателя на организацията;

 2. Председателя и Зам. Председателя на Мрежата се избират от Общото събрание;     

 3. При отпадане  или  напускане  на  член  на  УС по  каквито  и  да  е  причини,  неговото място се заема от следващият номиниран за УС, получил най – много гласове на последното проведено Общото събрание. Мандатът на УС е до следващото общо събрание;  

    За членове на УС на Сдружението бяха избрани: Петър Цветанов, Анифе Хасан, проф. д-р Ивайло Търнев, Цвета Петкова, Диляна Дилкова, Сабире Рамадан, Жеман Хасан, Димитринка Борисова и Сашо Йорданов. За Председател на Сдружението с пълно мнозинство бе избран Петър Цветанов, а за Заместник-Председател – Анифе Хасан. Избрана бе и нова Етична комисия, състояща се от седем члена: Оля Стоянова, Наташа Тодорова, Дора Петкова, Люсиен Литов, Манчо Ванчев, Димитрина Димитрова и Анула Найденова. За Председател на Етичната комисия бе избрана Оля Стоянова. Прие се Етичен кодекс, който ще е гарант за развитието на организацията и постигане на още по-високо качество на услугите, които предоставя професията "здравен медиатор". 

   - На добър час в изпълнението на общата ни мисия! - това си пожелаха членовете на Националната мрежа на здравните медиатори.
 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net