:: Новини

UNICEF-България покани представители на Мрежата на работна среща
26.05.2010 ZdravenMediator.Net

        Присъстващите организации и експерти представиха своя опит  в работата с деца в ранна възраст  и деца и семейства от рискови  общности. Във времето за дискусия бяха споделени проблеми в досегашната работа, дадоха се препоръки и идеи за постигане на по-добри резултати в бъдещата работа. Организаторите от UNICEF споделиха, че една от целите на срещата е  идентифицирането на потенциални партньори на организацията. 

         Опитът на здравните медиатори в работата с деца и семейства беше представен от Петър Цветанов, който сподели, че приоритет за работещите здравни медиатори в страната са дейности, целящи повишаване на здравната култура на рискови общности и най-вече ромската, промотиране на профилактичните програми, изпълнявани в  страната и превенцията от различни заболявания – инфекциозни, социалнозначими, наследствени. «Важно е какво ще кажеш, но още по важно е какво ще чуят и най-вече - какво ще разберат» - с тези думи Петър Цветанов изтъкна нуждата в процеса на работа с ромските семейства. Нужно е да бъдат ангажирани представители на самата общност, защото те се ползват с доверие и говорят на един език. Това са здравните медиатори.

          Диляна Дилкова представи на срещата инициативите, проведени в рамките на проекта по програма МАТРА в периода 2005-2008 г. – уъркшопове с представители на РИОКОЗ, РЦЗ, Отделите за закрила на детето, ДСП и други социални и здравни институции, както и формираните в 16 целеви населени места по проекта  групи за самопомощ - бременни жени и млади майки, майки на деца с увреждания и др. Представиха се конкретни примери от работата на здравните медиатори по места, които илюстрираха нуждата и важността от работата с целевата група на младите майки и децата. Обсъдени бяха постиженията на здравните медиатори по отношение на оптимизиране на имунизациите, взаимодействието им с местните здравни и социални институции, работата им по различни казуси – превенция на изоставянето на деца в институции, работа с деца и семейства в риск, подпомагане при предоставянето на социални услуги в общността и др.

          Представител на Комплекса за социални услуги в гр. Пазарджик сподели своя опит от съвместната работа с четиримата медиатори от областта, като подчерта, че благодарение на тях, могат да бъдат достигнати и обхванати лица, които са недостъпни за превенция по друг начин. 

        В края на срещата присъстващите се обединиха около извода, че е необходимо широкото сътрудничество на всички институции и организации имащи отношение към грижата за деца, като една от основните цели на UNICEF е изготвянето на стандарт за добра грижа в контекста на ранното детско развитие. Работата на здравните медиатори по информиране и повишаване на здравната култура на родителите от ромската общност, също би могла да залегне, като част от този стандарт.

 

 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net