:: Новини

Работна среща на Сдружение "Националната мрежа на здравните медиатори"
23.09.2009 ZdravenMediator.Net

На срещата на 17 септември присъстваха здравни медиатори от цялата страна, които представиха работата през годината на общо 67 медиатори, под формата на годишни отчети. Отчетите отчитаха броя на имунизираните деца вследствие на посредничеството на медиатора, профилактичните прегледи, работата по индивидуални казуси от здравен и социален характер и др., срещаните проблеми, взаимоотношенията им с работодателите, условията на труд. Бяха обсъдени въпроси, свързани с работата на Мрежата и бъдещето на професията.

Работната среща с представители на национални и местни институции и здравни специалисти на 18 септември беше организирана съвместно с Националния съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси в лицето на Председателя на съвета г-н Цветан Цветанов. Срещата беше официално открита от Негово превъзходителство Мартайн Елхерсма, и.д. Посланик на Кралство Нидерландия в България, който в речта си припомни на присъстващите някои от първите стъпки на здравните медиатори в България и отбеляза, че медиаторската програма в редица страни вече е доказала своята рентабилност със стремежа си към превенция на заболявания и повишаване на здравната култура сред уязвими групи. За съжаление, тези, които трябваше да чуят тези думи, не уважиха работната среща, въпреки отправените покани – въпреки даденото потвърждение, на срещата не дойде представител на Министерството на труда и социалната политика, а единственият представител на Министерството на здравеопазването напусна срещата скоро след началото й. Така, останалите присъстващи – представители на общини, РИОКОЗ и НПО, общопрактикуващи лекари – отново споделиха помежду си мисли, които на местно ниво отдавна са безспорен факт – здравните медиатори са незаменими партньори на общините и на здравните специалисти в работата с уязвими общности, има нужда да бъдат обучени още здравни медиатори и редица общини са готови да инвестират в това. 

Илюстрация на успешната работа на медиаторите през годината беше представеният от Председателя на Мрежата, г-н Петър Цветанов, обобщен годишен отчет с данни за извършените дейности. Г-жа Росица Иванова, секретар на НССЕДВ, представи приноса на здравните медиатори в работата по национални програми, свързани със здравеопазване на уязвими групи. Представители на общини, РИОКОЗ и общопрактикуващи лекари споделиха добрите практики в работата си с медиаторите и изразиха надежда програмата да продължи да получава подкрепа от държавата. В последвалите дискусии бяха обсъдени конкретни предложения за осигуряване на устойчивостта на програмата – гарантиране на делегираните бюджети дотогава, докато здравният статус на уязвимите групи достигне до средното за страната ниво; определяне на служител в Министерството на здравеопазването, който да е ангажиран с програмата, с координацията между отделните институции, с обучението на нови медиатори, с мониторинг на дейностите на медиаторите. 

Присъствието на срещата на представители на Националното сдружение на общините в България и на Медицинския колеж, гр. Пловдив, даде възможност да бъдат обсъдени въпроси от ключово значение – организацията на обучението на нови здравни медиатори, съдействието, което може да предостави Сдружението на общините в посока информиране на общините за ползите от медиаторската програма, както и възможността за организиране на бъдещи срещи.  

Срещата беше закрита в оптимистичен дух от заместник председателя на НССЕДВ, г-н Георги Кръстев, който изрази подкрепата си за медиаторската програма и увери здравните медиатори, че занапред ще бъде налице много по-сериозна политическа воля за разрешаване на срещаните трудности.

Срещите са проведени с финансовата подкрепа на Фондация „Институт Отворено общество – София” и програма МАТРА КАП на посолството на Кралство Нидерландия в България в рамките на проект "Професията здравен медиатор-успешен модел за интеграция". doklad_otcheti ZM_oblasti.pdf 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net