:: Новини

Делегат на Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори" посети Брюксел
18.07.2009 ZdravenMediator.Net

Срещата беше организирана по повод на писмо, изпратено до Здравния комисар Андрула Василиу, през месец март 2009 г. от името на Председателя на Мрежата Петър Цветанов. В писмото бяха посочени множество трудности, свързани с институционализирането на професията „здравен медиатор” – ежегодните проблеми по одобряването на делегираните бюджети, липсата на лице в Министерството на здравеопазването, пряко отговорно за медиаторската програма, практическата липса на мониторинг на програмата, блокираният процес на избор и обучение на нови здравни медиатори и др. 

Беше обсъдена също и ситуацията с неизпълнението на заложените прегледи по програма PHARE 2005 поради 5-месечното забавяне на техния старт и твърде ограничените средства, отпуснати от бюджета на Министерство на здравеопазването. На Комисията беше предоставена подробна информация относно броя на заложените според одобрения План за скрининг и ранна диагностика прегледи, както и за реално осъществените прегледи – едва 10% от предвидените. Г-н Фернандес-Зинке се ангажира да предаде тази информация и на други структури в Комисията, имащи отношение към темата – Комисариатите „Разширяване” и „Заетост, социални въпроси и равни възможности”.  

По отношение на устойчивостта на професията „здравен медиатор” г-н Фернандес-Зинке подчерта факта, че отговорността за провежданата политика принадлежи на самите страните-членки на Европейския съюз, каквато е и България, но също така се ангажира да постави въпроса за разглеждане на следващото заседание на Комисариата. През октомври/ ноември 2009 г. Комисариат „Здравеопазване” предстои да издаде важен програмен документ, съдържащ препоръки по отношение на здравните политики, провеждани от правителствата на отделните страни. В документа има възможност да бъде включена и препоръка по отношение назначаването на здравни медиатори по места, където е идентифицирана нужда от тяхната работа в посока подобряване на достъпа до здравни грижи на общности в неравностойно положение.  

Проведената среща даде възможност да бъдат обсъдени на най-високо равнище както проблемите в осигуряването на достъп до здравеопазване на уязвими групи в страната, така и интересите на здравните медиатори. Установеният контакт с представители на Европейската Комисия е важна стъпка в усилията по институционализиране на професията и знак за подкрепа от страна на европейските институции, който не трябва да остава незабелязан от страна на българското правителство.  

Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори" благодари на програма "Рома" на Институт Отворено Общество-София и нейния Директор г-жа Мария Методиева за оказаната подкрепа и финансиране на пътуването!


 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net