:: Новини

ЗДРАВНАТА ПРОФИЛАКТИКА И ИНТЕГРАЦИЯТА НА МАЛЦИНСТВАТА У НАС – СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ И УПРАВЛЕНСКИ БЕЗДЕЙСТВИЯ
17.06.2009 ZdravenMediator.Net

Ярък пример за това безхаберие на държавата е провеждането на 3 888 прегледа от планирани 38 640 за профилактика на сърдечносъдови и онкологични заболявания по проект «Подобряване на състоянието и интеграция на малцинствени групи в неравностойно положение със специален фокус към ромите”, което е под 10 % от планираните прегледи, алармираха експертите. 

Проектът «Подобряване на състоянието и интеграция на малцинствени групи в неравностойно положение със специален фокус към ромите” е част от изпълнението на Здравната стратегия за лица в неравностойно положение. Селектирани са шест целеви пилотни области: Видин, Монтана, Добрич, Разград, Сливен и Ямбол, където здравните и социалните индикатори на населението са най-лоши и нуждите от профилактични програми най-големи. Екипът на проекта изготвя програма и план за ранна диагностика и профилактика на четири групи заболявания: туберкулоза, сърдечносъдови, онкологични и наследствени заболявания, които са съгласувани с Министерство на здравеопазването и одобрени от управляващ комитет към МС през октомври 2008 г. Вместо одобрените прегледи за сърдечносъдови заболявания и онкологични заболявания чрез подвижни кабинети, предоставени от ЕК, да стартират през октомври, на места те започват през април, другаде през май, а в Сливенска, Разградска и Видинска област изобщо не стартират, обясни проф. Ивайло Търнев, ключов експерт «Програми за доболнична помощ”. Не е направена нито една мамография за профилактика на рака на млечната жлеза, а получените най-модерни подвижни мамографи продължават да стоят «на склад».  
Като основни причини проф. Търнев посочи на първо място липсата на координация между отделните дирекции в здравното министерство и между държавните институции като цяло, както и проявено систематично нехайство и поемане на отговорност за изпълнение на поетите ангажименти. Не по-малко сериозна причина е и липсата на осигурен адекватен бюджет от страна на МЗ за изпълнението на програмата и Плана за действие, което доведе до блокиране на планираните профилактични дейности. В заключение той добави, че са излъгани надеждите на местните здравни институции, които са ангажирани в реализацията на програмата. Изложен е на риск техният авторитет в обществото. Излъгана е Европейската комисия, осигурила съвременна медицинска техника на стойност милиони евро за подобряване профилактиката на социалнозначими заболявания у нас, както и цялото ни общество в очакването на промяна в посока грижа за здравето на обикновенния страдащ човек. 
Сред причините планираните прегледи да не се случат в планирания обем е петмесечното «предаване» на мобилната техника, необходима за осъществяване на прегледите, допълни проф. Майя Грекова, ключов експерт «Научни изследвания”. Тя припомни датата 1 октомври 2008 г., когато, когато площад „Св. Неделя” в София се оказа блокиран от тирове. Тези 6 т. нар. тира всъщност представляват трите ехографски кабинета и трите клинични лаборатории, предоставени от ЕК за изпълнение на профилактични прегледи по проекта. Предаването на мобилната техника бе многократно отлагано – за началото на декември, февруари, март. Всъщност техниката бе официално предадена в последните дни на февруари тази година, или 5 месеца по-късно. Това обаче не доведе до дългоочакваното стартиране на прегледите, а мобилната техника просто смени паркинга си – от резиденция Бояна, в областните градове – Монтана, Ямбол и Добрич, уточни проф. Грекова. 
На 9 март експертите изпращат две писма:
- официално писмо от Консорциума до министъра на здравеопазването;
- писмо от ключовите и неключови експерти по проекта до заместник министър председателя Меглена Плугчиева.
Отговорите се получават на 6 април 2009 г. : „МЗ изразява пълната си готовност за оказване на институционална подкрепа за реализиране на дейностите, предвидени до края на проекта” (заключителните думи на министър Желев в писмото до заместник министър-председателя от 23 март 2009 г.) Същевременно проектът трябва да приключи на 27 май 2009 г. Съгласно Техническото задание, един месец преди това – 27 април, трябва да се представи цялата отчетна документация. От писмото на министър Желев става ясно, че петте месеца, през които институциите са уреждали предаването на техниката (от 1 октомври до 27 февруари), са необходимото време, което не е могло да бъде съкратено. 
В заповед на здравния министър от 13 април 2009 г. се посочва, че с един мобилен кабинет следва да се извършат не по-малко от 200 прегледа месечно – за толкова са отпуснатите от МЗ средства. „Аз не съм специалист и не се наемам да кажа колко прегледа е нормално един лекар да провежда дневно. Не е нужно обаче да съм специалист, за да преценя, че мобилна техника за милиони не може да се движи, за да извършва по 10 прегледа в работен ден”, коментира проф. Грекова и заключи „Огромното разминаване между планирано и реално проведено се случва в рамките на проект по ФАР – т.е. в рамките на проект, по който българската държава носи отговорност пред ЕК. Не е трудно да отгатнем какво би било разминаването, когато отговорност за реализацията на профилактичната дейност с мобилната техника носи единствено Министерство на здравеопазването, което вместо медицинска помощ ще предостави на българските граждани поредните оправдателни документи за нейната липса.”

Обобщена информация за проекта:
Техническа помощ за изпълнение на компонент „Здравеопазване”
на проект BG 2005/017-353.01.03 – Подобряване на състоянието и интеграция на малцинствени групи в неравностойно положение със специален фокус към ромите
БЕНЕФИЦИЕНТИ
Основен бенефициент на проекта е Националният съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси (НССЕДВ) към Министерския съвет. Бенефициент на здравния компонент е и Министерство на здравеопазването (МЗ).
ИЗПЪЛНИТЕЛ НА КОМПОНЕНТА - КОНСОРЦИУМ ББИ
Консорциум ББИ се състои от Бернар Брунс Интернешънъл (Франция) - водещ, и членове Фондация ЕКИП (България), GVG (Германия) и Научно дружество за социална медицина, информатика и здравен мениджмънт (България).
ОБЩАТА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА е да допринесе за интеграцията на етническите малцинства в неравностойно положение, със специален фокус върху ромите, в българското общество чрез осъществяването на специфични мерки в областта на образованието, здравеопазването и урбанизацията, и институционално изграждане на всички нива.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
• Програма и подробен план за действие за скрининг и ранна диагностика на туберкулоза, онкологични, сърдечносъдови и наследствени заболявания, насочен към малцинствата в неравностойно положение и свързан с прилагането на съществуващите национални здравни програми;
• Семействата от малцинствата в неравностойно положение обучени относно значимите здравни проблеми като хепатит, туберкулоза, сърдечно-съдови, белодробни и онкологични заболявания;
• Създаден и приложен механизъм за цялостна здравна промоция и превантивни здравни кампании на местно ниво;
• Осъществен скрининг и диагностициране на етнически малцинствени семейства в неравностойно положение; 
• Обучени 100 представители от РИОКОЗ, РЦЗ и НПО за подготовка и провеждане на кампании за промоция на здравето и превантивни мерки, насочени към ромските общности;
• Обучени 50 общински социални експерти за получаване на адекватни знания и умения за работа с ромското население;
• Подготвени анализ и оценка на потребностите и осъществено проучване за приложимост с цел усъвършенстване на разработената Националната система за здравна информация и мониторинг.
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
Дейностите по проекта ще се реализират за период от 15 месеца* – 
от 28 февруари 2008 г. до 27 май 2009 г. (бел. Проектът е официално продължен с 2 месеца до края на м. юли 2009 г.)


 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net