:: Новини

Стартира поредица от обучения по проект „Заедно днес, заедно утре“
10.05.2023 http://zdravenmediator.net

През 2022 г. Община Малко Търново започна изпълнението на проект BGLD-2.003-0010 „Заедно днес, заедно утре – местните общности в подкрепа на подобрено образование и грижи в ранна детска възраст", по процедура „Образование и грижи в ранна детска възраст“ на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи” финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Проектът се изпълнява в партньорство с Национална мрежа на здравните медиатори и Община Бургас.
Ролята на Национална мрежа на здравните медиатори в проекта е свързана с разработването и изпълнение на следните дейности:
-       Картографиране и анализ на нуждите на потребителите в проектните локации (Бургас и Малко Търново).
-       Осъществяване на обучения за повишаване на капацитета и укрепване на проектните екипи, работещи на терен по теми: Ранно детско развитие; Майчино и детско здраве; Работа в маргинализирани общности; Повишаване на дигитално-медийната грамотност – как да се ориентираме в интернет при търсенето на здравна информация и фалшиви новини; Провеждане на информационни кампании по здравни теми и работа с информационни материали.
-       Формиране и работа с групи за взаимопомощ.
Първото от предвидените обучения на тема „Ранно детско развитие. Изработване на карта със съществуващи услуги“ беше проведено в периода 20 – 21 април 2023 г. с обучители Дора Петкова и Иванка Абаджиева. В обучението взеха участие екипа на проекта, здравните медиатори от община Малко Търново и от община Бургас, както и образователните медиатори от двете общини. Ръководителят на проекта Деян Йотов представи целите, предвидените дейности и очакваните резултати след реализацията на проекта. Всички участници оцениха темите, представени в обучението като изключително полезни за тях и останаха в очакване на планираното за месец май следващо обучение на тема „Майчино и детско здраве“.
Повече за целите и изпълнението на проекта, може да разберете на сайта: https://childcare-mt-bs.eu

Този документ е създаден в изпълнение на Проект:BGLD-2.003-0010 „Заедно днес, заедно утре – местните общности в подкрепа на подобрено oбразование и грижи в ранна детска възраст", по процедура „Образование и грижи в ранна детска възраст“  на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи” финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г. Цялата отговорност за съдържанието се носи от община Малко Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор и на ФМЕИП

www.eeagrants.bg


 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net