:: Новини

СРЕЩИ С ОБЩИНИ И ИЗБОР НА 6 ЛОКАЦИИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ ЗА ВСИЧКИ“
09.05.2022 zdravenmediator.net
         
 
      През месеците март и април започна изпълнението на една от ключовите дейности по проект № BGLD-1.006-0001 „Здравеопазване за всички“, изпълняван от Министерството на здравеопазването в партньорство с Националната мрежа на здравните медиатори (НМЗМ) – избор на 6 пилотни общини, в които да се реализират проектните дейности. Въпросник беше разработен и разпространен сред 73 общини, в които са налице населени места с висока степен на маргинализация. Събрана беше информация за добри примери на местно ниво за работа с уязвими общности, които могат да послужат за апробиране на моделите и подходите, предлагани от проект „Здравеопазване за всички“. На базата на критерии, сред които наличие на опитни здравни медиатори, маргинализация на най-уязвимите групи, идентифицирани системни проблеми, готовност на местните власти за сътрудничество, бяха класирани 10 общини. 
      
      Това са общините Благоевград, Бургас, Димитровград, Дупница, Казанлък, Козлодуй, Монтана, Нови пазар, Самоков и Симитли. В рамките на месец април десетте общини бяха посетени от екипи на НМЗМ и бяха проведени срещи с общинските ръководства, представители на РЗИ и болници, здравни медиатори. Целта на посещенията беше да бъдат проучени на място мотивацията на общините, степента на маргинализация на уязвимите групи и техните нужди, готовността и желанието на болниците да включат в екипите си здравни медиатори и др. 
      
      На базата на посещенията в началото на месец май ще бъде подготвен доклад с подробно описание на събраната информация и с препоръки за избор на 6 от горепосочените общини, в които да се реализират проектните дейности.
      
      Проектът „Здравеопазване за всички“ се реализира в рамките на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net