:: Новини

Дейности на ЗМ и насоки за работа за ограничаване заразяването с Коронавирус
19.03.2020 zdravenmediator,net
Национална мрежа на здравните медиатори представя дейности и насоки за работа на здравните медиатори в страната за ограничаване разпространението на епидемията от Коронавирус. Документът има все още препоръчителен характер, тъй като се очаква да бъде одобрен от МЗ.

Здравният медиатор следва да съсредоточи приоритетно своята дейност в рискови райони, където е налице концентрирано присъствие на труднообхватни рискови семейства, повишена мобилност или неразбиране и ниска здравна култура за превенция срещу заболяването. По-долу са описани примерни дейности, които здравните медиатори биха могли да извършват на терен в помощ на местните институции.  

Когато на територията на общината функционира кризисен щаб за борба с коронавирус и здравният медиатор е включен в него, приоритет имат инструкциите, които са дадени от кризисния щаб. 
Внимание! Здравният  медиатор  изпълнява изброените дейности в съответствие с инструкциите за безопасност и при осигурени надеждни предпазни средства.  
      Консултира клиенти за симптомите и начините за предпазване от заболяването – Коронавирус, инфекция COVID-19. 
      Консултира клиенти и дава наставления за спазване на хигиенни изисквания и дезинфекция, органичаващи разпространението на заболяването. 
      Следи епидемичната обстановка и разяснява сред общността най-актуалните мерки за безопасност и наложените ограничения. 
      Консултира приоритетно гражданите, завръщащи се от страни с повишена заболяемост. Дава обратна връзка на институциите. 
      Консултира клиенти и сезира институциите за нарушаване на мерките за безопасност. 
      Дава насоки на клиенти и при наличие на симптоми ги насочва за консултация по телефона с ОПЛ/ РЗИ. 
      Дава насоки на контактните лица и на поставените под карантина за спазване на ограниченията. 
      Комуникира и работи съвместно с всички партниращи си страни в общинския кризисен щаб, включително за издирване на труднооткриваеми карантинирани и други контактни лица.  
      Разпространаява здравноинформационни материали за повишаване на информираността на хората. 
      Участва в доброволчески регионални и национални кампании в борбата със заболяването според личната си убеденост, възможност и готовност. 
      Води отчет за дейността си и комуникира с НМЗМ и общинските ръководства за координиране на действията си. 
 
Можете да прочетете пълният текст в прикачения файл:


 Nasoki za zdravni mediatori - Koronavirus.pdf 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net