:: Новини

Мрежа на здравните медиатори в Македония по наш образец
12.09.2014 ZdravenMediator.net

Македонският член на МФСП (Международната федерация по семейно планиране) - HERA, организира провеждането на двудневно надграждащо обучение за здравните медиатори в Македония. Обучението се състоя на 11 и 12 сепември 2014г. в Скопие. По покана на HERA Петър Цветанов, председател на Мрежата на здравните медиатори в България и д-р Радосвета Стаменкова, изпълнителен директор на БАСП, взеха участие като обучители на македонските медиатори. Целта на семинара бе здравните медиатори в Македония да почерпят опит от българските си колеги в подготовката за изграждане на работеща организация.

В първия ден Петър Цветанов разказа за историята и развитието на здравномедиаторната програма в България, както и за Мрежата на здравните медиатори като съсловна организация, дефинираща стандарти и критерии в национален мащаб. Македонските ни колеги останаха впечатлени от постигнатото в България. Голям интерес имаше относно направените стъпки по институционализирането на професията - за македонските медиатори изглежда недостижимо за постигане това, което ние добихме след години на застъпнически действия -  здравните медиатори в България са общински служители, включени в Класификатора на професиите,  на постоянен трудов договор и с гарантиран бюджет от държавата. Самата бройка от 150 работещи здравни медиатори в страната ни е впечатляваща за съседите. Колегите ни с интерес се запознаха с дейностите, които НМЗМ изпълнява и мястото, което заема в комуникацията и сътрудничеството с местна власт, държавни институции, НПО и бизнеса в България по осигуряване на устойчивостта на програмата.

В останалата част на обучението Д-р Радосвета Стаменкова бе основен източник на информация. Заедно с нея медиаторите минаха през основните етапи при създаване на работеща организация. Македонските медиатори имаха възможност да научат повече и да преминат практически през всички стъпки на процеса на стратегическо планиране и концепциите за организационно развитие. Ефективността на д-р Стаменкова бе безспорна, за което говори факта, че медиаторите в края на семинара успяха да формулират визия, мисия, и цели на бъдещата Македонска здравномедиаторна Мрежа, като преминаха през SWOT aнализ и анализ на поддръжниците на Мрежата. Колегите ни вече имат реална представа и за своите силни и слаби страни, което доказва, че идеята е прегърната от македонците и има мотивация сред медиаторите, да се развиват и да тръгнат по пътя на България. Ние-здравните медиатори в България ги подкрепяме по нелекият път и им пожелаваме да постигнат целите си.

 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net