:: Новини

Здравни медиатори ще промотират по места стипендиантска програма за роми-студенти по медицина
20.11.2013 прессъобщение на фондация „Интелдей“

На 19 ноември в хотел „Шипка“, София, беше проведено еднодневно обучение на 15 здравни медиатори от цялата страна. За подбора на здравните медиатори съдейства Националната мрежа на здравните медиатори в България. Обучението беше организирано от Фондация „Интелдей“ в рамките на Програма „Стипендии за студенти от ромски произход в медицинските университети и колежи на Институт „Отворено общество“ – Будапеща, и Стипендиантската програма на Ромски образователен фонд – Будапеща, в тясно сътрудничество с Институт „Отворено общество“ – София
Обучението имаше за цел представяне на Стипендиантската програма пред участниците, които впоследствие, при работа с местната общност в съответните градове, да популяризират възможностите й за развитие на младите хора. Специално внимание по време на обучението беше отделено на различните техники за успешно презентиране с практически насоки и упражнения.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

за Програма „Стипендии за студенти от ромски произход в медицинските университети и колежи (Roma Health Scholarship Programme - RHSP)

              Стипендиантска програма за студенти от ромски произход в медицинските университети и колежи вече пета година предоставя възможност на млади, образовани и силно мотивирани младежи от ромски произход да развиват своите знания и професионален опит в сферата на здравеопазването.

През 2009 година, която е пилотна за програмата в България, бяха подкрепени общо 23 студенти в Медицински университети и колежи. През втората година подкрепените студенти вече са 57. През академичната 2011/2012 г. 80 младежи получиха подкрепа за своето обучение по медицина и други медицински специалности. Студентите участници в програмата през 2012/2013 г. са 77, а през 2013/2014 са 64.

Програмата, която е първата по рода си в региона програма за подкрепа на медицинското обучение и образование на млади и амбициозни роми, е изградена от няколко взаимно подсилващи се компонента:

§    стипендии за студенти във висши медицински училища, професионални училища и колежи, както и за лекари специализанти, които покриват таксите за обучение и разходите за издръжка;

§    наставничество на стипендиантите от страна на наставници/ментори;

§    обучение в застъпничество както на стипендиантите, така и на наставниците;

§    публично представяне и популяризиране на програмата.

С изпълнението на програмата инициаторите - Проект „Ромско здравеопазване“ на Институт „Отворено общество“ – Будапеща, и Стипендиантската програма на Ромски образователен фонд – Будапеща, в тясно сътрудничество с Институт „Отворено общество“ - София, целят да се подобри качеството на предоставяните здравни грижи и да се преодолеят проявите на дискриминация в системата на здравеопазването чрез предоставяне на примери за подражание, които да мотивират младите роми да се насочат към кариера в здравеопазването.

Партньори в програмата през академичната 2013/2014 година са Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“, изпълняващ компонент застъпничество, и Фондация „Интелдей“, отговорна за публичното представяне на програмата.

                За повече информация: Катя Благоева, фондация „Интелдей“, 0878 53 90 13

 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net