:: Национални програми

НАЦИОНАЛНИ ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРОГРАМИ

 

Националните здравни програми са приети от Министерския съвет по предложение на Министъра на здравеопазването и се финансират от републиканския бюджет като диференцирани разходи от бюджета на Министерството на здравеопазването, като могат да бъдат подпомагани и чрез други финансови източници.

 Програми, насочени към осигуряване на условия за промоция на здравето и профилактика на заболяванията:

·                    Национална програма за ограничаване на тютюнопушенето в Република България 2007 – 2010г. - продължение на приключилата през 2005 г. програма с аналогично название. 

Извършена е оценка на ефективността на съществуващите кабинети за отказване от тютюнопушенето; изготвени са анализи на разпространение на тютюнопушенето, динамиката на смъртността от заболявания, свързани с него и за ефективността на извършваните здравно-образователни дейности. Разработен е стандарт и методология за здравно образование по проблемите на тютюнопушенето за младите хора в и извън училище, обучителни материали за учители от младежките центрове. Провеждани са кампаниите “Спри и спечели” и за детска рисунка “Не на цигарите”, тематични дни, свързани с 31 май – Световния ден без тютюнопушене. Издадени са информационни материали на национално и областно ниво, разпространявани сред учениците и възрастното население. Със средства на програмата са финансирани малки проекти на училища, неправителствени организации, РИОКОЗ за превенция на тютюнопушенето. Във всяка РИОКОЗ са създадени кабинети за отказване от тютюнопушенето, като работещите в тях бяха предварително обучени. Проведоха се обучения и за общопрактикуващи лекари и специалисти по методите за консултиране за отказване. България ратифицира Рамковата конвенция за контрол на тютюна (07.11.2005 г.) и участва в работата на Първата конференция на страните членки през месец февруари 2006 г. в Женева.

В сила е Наредба за условията и реда, при които се допуска по изключение тютюнопушене в обособени зони на закритите обществени места и на закритите работни помещения. Национално изследване показва, че 71.5% от анкетираните одобрява предприетите от правителството мерки за ограничаване на тютюнопушенето на обществени места.  

 

·                    Национален план за действие по околна среда – здраве (НПДОСЗ) 2002-2010г.

През периода 2002-2006 г. са реализирани дейности в следните приоритетни области: хармонизиране на националното законодателство с правото на ЕС и осигуряване на условия за неговото ефективно прилагане; усъвършенстване на мониторинга на факторите на околната среда; разработване на мерки и реализация на дейности за подобряване на  екологичните, социалните и физическите условия на живот в населените места, с оглед повишаване качеството на живот и  предотвратяване на  заболяванията; проучвания  за оценка на здравния риск, свързан със замърсяването на жизнената среда; определяне на рискови групи от населението, подложени на негативни въздействия на факторите на риска за здравето от околната среда; изграждане на  система за комуникация и управление на риска;осигуряване на подходяща информация, необходимост на всички заинтересовани институции и организации.

През 2006 г. стартира втората ревизия на Плана за действие, както и разработване на нов раздел “Детско здраве и околна среда”, което е в изпълнение на решенията, приети на Четвъртата пан-европейска конференция на министрите на здравеопазването и на околната среда, проведена в Будапеща, Унгария  през м. юни 2004 г., както и в съответствие със Стратегията и плана за действие по околна среда и здраве на ЕС.

 

·              Национална програма за ограничаване на остеопорозата в  Република България 2006 – 2010 г.

Със заповед № РД 09-564 от 11.12.2006 г. на министъра на здравеопазването е определен съставът на Националния съвет за ограничаване на остеопорозата-25 члена, представители на научни медицински дружества, министерства, ведомства, пациентски организации. Утвърден е Правилник за дейността на съвета. С обявен конкурс са определени 53 центрове по остеопороза. Проведено е  Пето национално изложение на стоки и услуги с насоченост към профилактиката и лечението на остеопорозата. Реализирани са  три семинара за общопрактикуващите лекари и един за представители на РИОКОЗ. Разработена е методика за първоначална и периодична оценка на качеството на измерванията на апаратите за диагностика и скрининг на остеопорозата и проект за Методическо указание за контрол на качеството на апаратите за диагностика и скрининг на остеопорозата. Отпечатани  са листовки с “Едноминутния тест за оценка на личния риск от остеопороза”, плакат и брошура “Добър апетит”, обучителен материал по здравословно хранене. Заснет е обучителен филм за остеопорозата за журналисти. Разработено е методично ръководство за нуждите на центровете по остеопороза, общопрактикуващите лекари, специалистите от РИОКОЗ, детските и учебните заведения за промоция на костното здраве и профилактика на остеопорозата. Оценено е въздействието на рисковите фактори за разпространение на остеопорозата. Разработен е комплекс от критерии за текуща оценка и анализ на работата с подрастващите по профилактика на остеопорозата.

 

·                    Национална програма за профилактика и контрол на ХИВ/СПИН и полово предавани болести 2001-2007 г.

МЗ е основната национална институция, отговорна за изпълнението на Националната програма за борба със СПИН и полово-предавани болести (ППБ), 2001-2007 г. За подпомагане на нейната реализация през 2003 г. МЗ подписа споразумение с Глобалния фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария за безвъзмездна помощ от 15,7 млн. щат. долара за изпълнение на програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” за периода 2004-2008 г.

Целта наПрограмата е да се задържи ниското ниво на разпространение на ХИВ в страната чрез укрепване на инфраструктурата и изграждане на капацитет в националния отговор по проблемите на ХИВ/СПИН; намаляване на рисковото поведение сред уязвимите групи; осигуряване на достъп на целевите групи и хората, живеещи с ХИВ/СПИН, до грижи и качествено лечение. Партньори на МЗ при изпълнението на Програмата са редица национални и международни институции и неправителствени организации, някои от които са НЦООЗ, НЦЗПБ, НЦН, всички РИОКОЗ в страната, повече от 40 неправителствени организации, UNAIDS, UNFPA, UNICEF и др.

Съгласно Споразумението между МЗ и Глобалния фонд компонентите на Програмата се реализират в 19 общини (областни центрове) в страната. В 9 от общините Програмата обхваща всички или преобладаващата част от уязвимите групи. Финансовата 2006 г. е третата година от реализирането на Програма, в която се отчита висок процент на изпълнение на предварително заложените в Споразумението параметри.[1] Конкретните резултати са свързани с развитието на капацитета на  структурите на МЗ на национално и регионално равнище и на местни координационни офиси по СПИН в 10 общини (Благоевград, Бургас, Варна, Видин, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе, София и Стара Загора).

В рамките на осъществяваното трета година в България второ поколение епидемиологичен надзор са събрани анкетни карти за знанията и поведенията и кръвни проби от 4 168 представители на пет уязвими групи – интравенозни наркомани, проситуиращи, млади мъже от ромски произход, лица, лишени от свобода и мъже, които правят секс с мъже.

В края на 2006 г. мрежата на КАБКИС се разшири до 18 кабинета. От началото на тяхното разкриване (2003 г.) до края на 2006 г. през тях пълния процес на консултиране и изследване са преминали 30 778 лица, като само през 2006 г. техният брой е 15 043.

Програмата работи със 131 училища от 13 общини за поетапно въвеждане на здравно образование и развитие на политики за сексуално здраве и превенция на ХИВ/СПИН; 4 350 нови ученици са включени в групите по здравно образование (СИП) през учебните 2005/6 и 2006/7 г.

Безплатно от МЗ се предоставя съвременна антиретровирусна терапия на всички нуждаещи се хора, живеещи с ХИВ/СПИН, както и лечение на опортюнистични инфекции със средства от Глобалния фонд. С финансиране от него бе създаден четиримесечен резерв от антиретровирусни медикаменти за лечение на хора, живеещи с ХИВ/ СПИН, с цел да не се допусне прекъсване на терапията, както и за осигуряване на постекспозиционна терапия на медицински специалисти.

Разкрит е четвърти за страната сектор за лечение на пациенти с ХИВ/СПИН към УМБАЛ-Плевен. Финансово са подкрепени дейностите на три кабинета за психо-социална подкрепа за хората, живеещи с ХИВ/СПИН, техните близки и партньори – два в София и един във Варна.

В допълнение на дейностите, финансирани от Програмата, UNAIDS инициира и реализира поредица от обучения, насочени към развитие на капацитета за по-голямо включване на хората, живеещи с ХИВ в процеса на планиране и реализиране на националната политика. Стартира издаването и разпространението на тримесечен бюлетин за ХИВ/СПИН “Позитивно за ХИВ/СПИН”.

 

·                    Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата за периода 2007-2011 година и Програма “Подобряване на контрола на туберкулозата в България”, финансирана от Глобалния фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария

Разработен е план за действие в съответствие с ръководните насоки на Глобалния план за спиране на туберкулозата 2006-2015 г. Приоритетни цели на програмата са : да се укрепи здравната микроструктура и елементите от здравната система, заангажирани с контрола на туберкулоза у нас; да се осъществи добър епидемиологичен контрол, своевременна диагноза и ефективно лечение на болните; да се ограничи трансмисията на туберкулозата в рискови затворени общности (затвори), сред ромската общност и други уязвими групи от населението.

Превенцията и профилактиката се осъществяват чрез два подхода: идентифициране на заболелите от туберкулоза и техните контактни лица и съответно лечение на заболелите; ваксиниране на децата за предпазване от болестта.

Очертани са и няколкото рискови групи сред населението, които са най-уязвими за развитие и бързо разпространение на туберкулозата:

A. Затворени колективи и лица, лишени от свобода. Пренаселеността, лошите битови условия, стресът, непълноценното хранене, липсата на външни контакти и финансови средства водят до повишен риск от заразяване и разпространение на туберкулозата.

Б. Ромска общност. Ромската общност е сред уязвимите групи поради социалната изолация, лошите жилищни условия, липсата на здравно осигуряване

затруднения достъп до здравни услуги, голямата бедност и непълноценното хранене, които създават предпоставки за разпространение на туберкулозата.

В. Уязвими групи: лица с алкохолна и наркотична зависимост, бежанци и

търсещи убежище, деца на улицата, лица, живеещи с ХИВ/СПИН

 

Програмата  „Подобряване на контрола на туберкулозата в България”, финансирана от Глобалния фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария, е първата програма с донорски средства, с която ще се реализират дейности в цялата страна. Националният координационен комитет (НКК) за борба със СПИН и туберкулоза – България одобри на работно заседание ня 27.06.2008 лечебните заведения в 28-те  общини-областни центрове, които ще излъчат кандидати за 28 мениджъри по туберкулоза и  56 медицински сестри за проследяване в продължителната фаза на лечение на пациентите с туберкулоза. Избраните лечебни заведения са оторизирани да извършват лечение, превенция и контрол на туберкулозата. В рамките на програмата ще им бъдат предоставени автомобили за нуждите на пациентите, а лабораториите ще бъдат снабдени с допълнителна апаратура, там където е необходимо. Предстои обучение на персонала, а 28-те региона ще бъдат свързани с информационна система.

Откриването на нови пациенти с туберкулоза, насочването им към подходящите медицински структури, проследяване и документиране на лечението, провеждане на обучения на пациентите и контактните им лица за естеството на заболяването и необходимостта от непрекъснато и продължително лечение са сред основните задължения на 56-те медицински сестри.

Членовете на НКК одобриха и 17 общини-областни центрове, в които да стартират дейностите сред уязвими групи по Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България” за периода 2008-2010 г.

За подобряване на откриването на случаи на туберкулоза и успеха от лечението сред ромска общност ще се работи в 13 общини – София, Пловдив, Монтана, Видин, Сливен, Враца, Бургас, Кюстендил, Хасково, Стара Загора, Добрич, Варна и Пазарджик.

Дейностите по ограничаване на разпространението на заболяването сред лицата, употребяващи наркотици, ще се реализират в 10 общини – София, Пловдив, Варна, Бургас, Плевен, Перник, Кюстендил, Пазарджик, Благоевград и Русе.

В София град ще се работи по отношение на бежанците и лицата, търсещи закрила, а за ограничаване разпространението на туберкулоза сред децата на улицата ще стартират дейности в София град и в Пловдив.


картинка


При изпълнението на Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България” за периода ноември 2007 – май 2008 г. и в съответствие с препоръките на СЗО са разработени проекти на медицински стандарти за изграждане на йерархична структура на лабораторната мрежа в България, проект на национално ръководство за събиране, съхранение и анализ на епидемиологичните данни в единна национална информационна система по туберкулоза, както на и национални ръководства и оперативни процедури за микробиологична диагностика и лечение на туберкулозата.

Като напредък в реализирането на Програмата за контрол на туберкулоза могат да бъдат подчертани следните резултати:

• Националната референтна лаборатория по туберкулоза към НЦЗПБ успешно издържа тест за изследване на лекарствената чувствителност на туберкулоза и беше сертифицирана от Супранационалната лаборатория в Рим
• Проведено е панелно изпитване за качеството на микроскопската диагностика на туберкулозата и сертифициране на регионалните лаборатории
• Регулярно се провежда скрининг за туберкулоза на всички новопостъпили лица, лишени от свобода
• Обучени са 15 пневмофтизиатри за предоставяне на доброволно и анонимно изследване и консултиране за ХИВ
• Подготвени са работни документи за стартиране на процедура за подбор на неправителствени организации – под-получатели по Програмата
• Стартирани са процедурите за доставки на консумативи и услуги за под-изпълнителите по Програмата

 Националният координационен комитет за борба със СПИН и туберкулоза одобри и предложение за проект „Укрепване на Националната програма за туберкулоза в България”, с който страната ни да кандидатства пред Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария за финансиране на дейности за периода 2010-2014 г.

Основната цел на предложението е да се осигури устойчивост в изпълнението на Националната програма по туберкулоза чрез прилагане на висококачествени диагностика и лечение на туберкулозата и подобрен контрол на мултирезистентната туберкулоза. Стратегиите, заложени в проекта, са насочени към намаляване нивото на заболеваемостта от туберкулоза в България от 39.1/100,000 през 2006 г. дo 27/100,000 през 2014 г., и висококачествена диагностика и лечение на всички пациенти с мултирезистентна туберкулоза.

Специфичните области на предоставяне на услуги и дейности са обособени в и подчинени на 5 оперативни цели:
Оперативна цел 1: Осигуряване на ефикасно управление и координация на Националната програма по туберкулоза
Оперативна цел 2: Повишаване на ефективността н�© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net