:: Новини

ОБЯВА – конкурс за експерти на терен в общините Дупница, Самоков, Казанлък, Димитровград, Бургас и Нови пазар
06.01.2023 zdravenmediator.net
Екипът на проект „Здравеопазване за всички“ обявява конкурс за избор на експерти на терен

ОБЯВА
Експерти на терен за общините:
Дупница, Самоков, Казанлък, Димитровград, Бургас, Нови пазар

Дата на публикуване: 6 януари 2023 г.
Валидна до: 27 януари 2023 г.
Работодател: Сдружение НМЗМ, гр. София, бул. „Ал. Стамболийски“ 81, вх. В
Телефони за контакт: 0899844312, 0895122440
Електронна поща: cpetkova@gmail.com; d.dilkova@gmail.com; info@zdravenmediator.net

Изисквания към кандидатите за длъжността „експерти на терен“:
• добро познаване на общностите, културни и други специфики, в които ще се работи с групите за взаимопомощ;
• владеене на езика на общността – ромски и/или турски;
• опит в работата с групи за взаимопомощ или подобни групи в общността е препоръчителен;
• много добро познаване работата на здравните медиатори в целевите общности;
• опит в подпомагане работата на ЗМ в целевите общини – участие в доброволчески инициативи, кампании и др. дейности;
• много добри комуникативни умения;
• добри компютърни умения, работа с електронна поща и др.;
• достъп до компютър и интернет;
• доказан авторитет сред целевата група по проекта.

Документи за кандидатстване -
• Мотивационно писмо
• Професионална автобиография,
изпращайте само на електронна поща на: info@zdravenmediator.net; cpetkova@gmail.com; d.dilkova@gmail.com


Покана за ОБЩО СЪБРАНИЕ на НМЗМ и Програма на Обучителен курс за здравни медиатори
12.09.2022 zdravenmediator.net
Уважаеми членове на „НАЦИОНАЛНА МРЕЖА НА ЗДРАВНИТЕ МЕДИАТОРИ”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл. 27 от Устава на Сдружението и Решение на Управителния съвет от 14.08.2022 г., свикваме Общо събрание на членовете на Сдружение „НАЦИОНАЛНА МРЕЖА НА ЗДРАВНИТЕ МЕДИАТОРИ”, на 18.11.2022 г. (петък), от 14.00 ч. в гр. Велинград, БЛЦ „Камена“, кв. Чепино, ул. „Еделвайс“ 4, при следния дневен ред:

Картографиране на уязвими общности в 6 общини в рамките на проект „Здравеопазване за всички“
08.09.2022 zdravenmediator.net
През месец май 2022 започна подготовката за изпълнение на една от ключовите дейности по проект № BGLD-1.006-0001 „Здравеопазване за всички“, изпълняван от Министерството на здравеопазването в партньорство с Националната мрежа на здравните медиатори (НМЗМ) – Картографиране в избраните 6 пилотни общини – Бургас, Димитровград, Дупница, Казанлък, Нови пазар и Самоков

Работно посещение в община Ботевград по програма "Дейности в отговор на COVID-19 в България"
09.07.2022 zdravenmediator.net
На 7 юли 2022г. партньорски екип по програма "Дейности в отговор на COVID-19 в България", финансирана от Американската агенция за международно развитие чрез глобалния апел на МФЧК/ЧП, изпълни работно посещение в община Ботевград.
Инициатива на областни отговорници на НМЗМ в Каварна и Сливен
05.07.2022 zdravenmediator.net
По инициатива на областни отговорници през юни 2022 Националната мрежа на здравните медиатори проведе две работни срещи на здравни медиатори в Каварна и в Сливен, на които присъстваха медиатори от областите Добрич, Разград, Стара Загора, Сливен и Ямбол. Възможността да се съберат на живо над 50 здравни медиатори се осъществи благодарение на проекта „ Развиване и повишаване на капацитета на екипа на Националната мрежа на здравните медиатори в България“, подкрепен от Фондация „Отворено общество“ Берлин.
 
:: Снимки от галерията

 Този сайт е изработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Изложените в него становища са лично мнение на партньорите по проект "Здравна промоция и оптимизиране на профилактичните програми по майчино и детско здравеопазване - EuropeAid/122909/D/SV/BG" и следователно по никакъв начин не отразяват официално становище на Европейската комисия.


Национална мрежа на Здравните медиатори

Предисторията на Националната мрежа на Здравните медиатори започва през 2001 г., когато в България се заговори за сериозните проблеми в областта на здравеопазването и особено за затруднения достъп на малцинствата до системата на здравни услуги. Това води до трайни увреждания на здравето, проблеми с диагностициране на заболявания, които са сравнително лесно разпространявани - като туберкулоза и др., детска и майчина смъртност, ниско имунизационно покритие, предпоставка за възникване на епидемии. Очертава се тревожна картина на здравния профил на уязвимите групи.
Въвеждането на професията на здравния медиатор беше нов и непознат модел за България, който адресира проблемите, свързани с достъпа до здравни и социални услуги сред групите в неравностойно положение в българското общество.
През годините професията се разви от пилотна неправителствена дейност до държавна политика – от 2007 г. здравните медиатори се назначават от общините със средства, отпуснати от държавния бюджет. На 23 април 2007 г. в гр. София беше учредено Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори“. Постоянните усилия на членовете на мрежата и успешната работа на здравните медиатори на терен доведоха до превръщането на Мрежата в най-голямата неправителствена организация в България, чиито членове ежедневно работят на терен, сред уязвимите общности.
Учредители на Националната мрежа на здравните медиатори са:
- здравни медиатори
- лекари специалисти
- общопрактикуващи лекари и медицински сестри, които обслужват групи в неравностойно положение
- обучители на здравните медиатори
- експерти по проблемите на интеграционните политики
- експерти и специалисти в областта на общественото здраве
- съмишленици и граждани, които подкрепят въвеждането на фигурата на здравния медиатор

Ресурси:
- Разработени са обучителни програми от мултидисциплинарен и високо квалифициран екип за провеждане на обучения.
- Обучен медицински персонал от ромски квартали за работа в мултиетническа среда - детайлно запознати със социално-значимите заболявания на ромите ОПЛ.
- Система за информиране и обмяна на информация за решаване на казуси между здравните медиатори.
- Подкрепящи национални и местни институции.

Основни цели на Националната мрежа на здравните медиатори са:
- Подпомагане и улесняване достъпа до здравни и социални услуги за всички, които са в неравностойно положение.
- Подобряване на качеството на здравните и социалните услуги в България.
- Повишаване на здравната култура на етническите малцинства в неравностойно положение.
- Повишаване на информираността на гражданите по отношение на здравната система.
- Развиване и утвърждаване на европейските практики и подходи за улесняване достъпа до здравни услуги за групите в неравностойно положение.
- Създаване и развиване на нови, по-качествени услуги в областта на медиаторството и
предоставянето на здравни услуги.
- Обмен на опит между здравните медиатори в цялата страна.
- Повишаване на капацитета и уменията на здравните медиатори.
- Участие в изграждането на гражданското общество, демократизация и прозрачност в дейността на централните и местните органи на управление, чрез осъществяване на граждански инициативи и сътрудничество с държавни институции, местни и регионални власти.

Национална мрежа на здравните медиатори обединява над 200 членове, предимно здравни медиатори, обучени и сертифицирани от Медицински университети и Министерство на здравеопазването.
Здравните медиатори работят сред уязвими общности с различни рискови групи, владеят ромски/турски/влашки език, познават здравното и социалното законодателство, специфичните проблеми на общността, в която работят и живеят, имат изградени добри партньорски взаимоотношения с местните здравни и социални институции, РЗИ, медицински специалисти и социални центрове, работещи в общността.
Проектите на Националната мрежа на здравните медиатори са насочен към:
-Повишаване на нивото на имунизациите сред уязвимите общности, участие в национални кампании за извънредни имунизации.
-Подобряване на достъпа до здравни и социални услуги чрез активното посредничество на здравния медиатор.
-Подобряване на взаимоотношенията между лекари и пациенти от уязвими общности.
-Повишаване на здравната култура и информираността на населението по важни за общността въпроси чрез работа по индивидуални случаи и работа с групи (здравно-информационни срещи с лекари-специалисти, здравни институции, РЗИ).
-Застъпнически действия за осигуряване на безплатни прегледи за здравно-неосигурени бременни жени и млади майки.
-Застъпнически действия при неправомерно взимане на такси за прегледи.
-Координация на профилактични прегледи с мобилни здравни кабинети – предварително информиране и мотивиране на населението.

Избор на здравни медиатори
С цел осигуряване на устойчивост и следване на установените добри практики в процеса на подбор на здравни медиатори, както и за гарантиране на прозрачност и публичност на избора, Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори” e разработило правила за избор.

1. Обявяване на конкурс за избор на здравен медиатор с поне четиринадесет работни дни за набиране на кандидатури, който да бъде оповестен от местни медии, НПО и др. като се отдели особено внимание на информирането на местните ромски общности, сред които ще работи здравният медиатор. Обявата се качва и в интернет-сайта на съответната община.

2. Критерии за избор на здравен медиатор:
- Завършено средно образование
- Принадлежност към общността, в която ще работи
- Добро познаване на проблемите на общността и съпричастност
- Владеене на езика/езиците на общността
- Много добри комуникативни умения
- Умения за работа с комютър - MS Word, Internet, електронна поща
- Предимства: познания и/ или опит в социалната и здравната сфера

3. Сформиране на комисия за избор на здравен медиатор, в която участват::
- Представител/и на общината
- Представител на РЗИ (по възможност)
- Общопрактикуващ лекар и/ или друго медицинско лице (по възможност)
- Представител/и на Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори”
- Представител на местната уязвима общност

4. Изборът на здравен медиатор се осъществи на два етапа (в един ден):
I етап – преглед на представените от кандидатите документи: автобиография, диплома за средно образование, мотивационно писмо и др. документи (по преценка на общините).
II етап – провеждане на интервюта с одобрените на първи етап кандидати (съставът на комисията за интервюиране на кандидатите е описан по-горе).

Управителен съвет на Националната мрежа на здравните медиатори:
Председател на Управителния съвет на Мрежата е Антоанета Ефтимова, здравен медиатор в община Благоевград.
Заместник председател на Управителния съвет на Мрежата е Петър Цветанов, здравен медиатор в община Монтана.
Останалите членове на Управителния съвет на Мрежата са здравни медиатори, експерти и лекари.
Секретар на Мрежата е Огнян Каменов, експерт и обучител на здравни медиатори.
Към Националната мрежа на здравните медиатори е създадена и Етична комисия, която следи за спазването на етичен кодекс, регламентиращ отговорностите и моралните задължения на здравните медиатори – членове на мрежата. Председател на Етичната комисия е Кина Асенова, здравен медиатор в община Тунджа.


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net