:: Новини

Анифе Хасан представи работота на Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори"
02.11.2009 ZdravenMediator.Net

 Семинарът беше открит от д-р Стефан Панайотов – ОПЛ в гр. Сливен и Председател на Фондация ”Здравето на ромите”, организатор на мероприятието.

 Форума уважиха Милен Миланов – Национален координатор на декадата на ромското включване, Росица Иванова - секретариат на НССЕДВ, които отправиха поздравителни слова. 

 Д-р Илона Томова - БАН представи Национален доклад - резултати от представително социологическо проучване, с основен акцент здравния статус на ромите в България.

 На семинара се представиха и други инициативи и проекти, свързани със здравето на ромите. Това направиха проф.Търнев – Фондация „Здравни проблеми на малцинствата, Виждан Миланов и Мария Методиева - Фондация „Институт Отворено общество” , Фондация "Здраве и социално развитие".

 Бяха поканени всички здравни медиатори на община Сливен, а основни акценти в презентация на Анифе Хасан – здравен медатор в община Добрич бяха - професията на здрания медиатор като част от Държавната здравна политика за групи в неравностойно положение, принадлежащи към ентически малцинства, мисия, уникалност и партньрства на Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори”. Многообещаващо и заслужено всички участници във форума подкрепиха нуждата от развитие на професията в страната, като ефективна възможност в усилията за подобряване здравето на ромската общност. 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net